‘เอส แอนด์ พี’ ได้รับผลประเมินหุ้นยั่งยืน “SET ESG Rating ระดับ A” ประจำปี 2566 ตอกย้ำความเป็นแบรนด์อาหารและเบเกอรี่ที่ยั่งยืน

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ได้รับการประเมิน “SET ESG Rating” ประจำปี 2566 ในระดับ A จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเป็น 1 ใน 193 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings เป็นบริษัทที่มีการนำแนวคิดด้านความยั่งยืนเข้าเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยงและเตรียมพร้อมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risks) อีกทั้งพร้อมรับมือกับปัจจัยการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนได้อย่างสมดุล

คุณมณีสุดา ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เอส แอนด์ พี มีความภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับผลประเมิน ‘SET ESG Rating’ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผลการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Rating ในครั้งนี้สะท้อนการดำเนินธุรกิจอาหารและเบเกอรี่ที่ยั่งยืนตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี ภายใต้แนวคิด ‘คุณภาพ คุณค่า คุณธรรม’ เพื่อสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า ตามคำมั่นสัญญาของบริษัทที่ว่า ‘Healthier Family, Happier World’

เอส แอนด์ พี ดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทฯ 7 ข้อ สอดคล้องกับแนวทางของสหประชาชาติ โดยให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า ทั้งพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และนักลงทุน ด้วยการคัดเลือกวัตถุดิบคุณภาพดีตั้งแต่ต้นน้ำ ผ่านการดำเนินโครงการต่างๆ อาทิ โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร ส่งเข้ากระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานและใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในกระบวนการผลิต ตลอดจนการขนส่งอย่างครบวงจรผ่านศูนย์กลางกระจายสินค้าไปยังหน้าร้าน ด้วยรถไฟฟ้า S&P EV Truck ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับหน้าร้านเอส แอนด์ พี มีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อควบคุมต้นทุนและลดการเกิดของเสีย สุดท้ายส่งมอบถึงมือผู้บริโภคด้วยอาหารเบเกอรี่คุณภาพดี ในบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับอาหารส่วนเกินจากการผลิต เอส แอนด์ พี มีการบริหารจัดการเพื่อลดของเสีย โดยส่งมอบผ่านโครงการ S&P Food Rescue รวมถึงโครงการแยกขยะ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกแก่พนักงาน

นอกจากนี้ ท่ามกลางสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและรุนแรงมากขึ้น เอส แอนด์ พี ยังได้ประกาศเป้าหมายการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี 2050 เพื่อมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero) อันเป็นเป้าหมายสูงสุด เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อให้สภาพแวดล้อมคงอยู่อย่างยั่งยืน”

เอส แอนด์ พี มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามแนวทาง ESG อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ พร้อมปรับตัวให้ทันต่อความเสี่ยงทางกายภาพและความเสี่ยงทางด้านการเปลี่ยนผ่านท่ามกลางสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ตลอดจนให้ความสำคัญกับการสร้างผลกระทบเชิงบวก และลดผลกระทบเชิงลบกับสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน

#SNP #SNP1344 #เอสแอนด์พี #ชื่อนี้มีแต่ของอร่อย