Daily Mirror

สร้างสรรค์มุมมอง
อย่างรอบด้าน
เห็นมิติที่กว้างกว่า

ยกย่อง “คุรุสภา” เป็นองค์กรคุณภาพและเป็นเลิศด้านการศึกษา

วันนี้ (20 ตุลาคม 2566) นางสาวณฉัตรีย์ วุฒิพันธุ์ชัย ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ นสพ.เดลิมิเรอร์ และ ดร.ชิตาภา ยุทธกาจกำธร อาจารย์มหาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยนานาชาติ เข้าพบและพูดคุยกับ ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา และ ผศ.ดร.พลรพี ทุมมาพันธ์ รองเลขาธิการคุรุสภา โดยคณะผู้บริหารคุรุสภา ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

วันนี้ (20 ตุลาคม 2566) นางสาวณฉัตรีย์ วุฒิพันธุ์ชัย ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ นสพ.เดลิมิเรอร์ และ ดร.ชิตาภา ยุทธกาจกำธร อาจารย์มหาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยนานาชาติ เข้าพบและพูดคุยกับ ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา และ ผศ.ดร.พลรพี ทุมมาพันธ์ รองเลขาธิการคุรุสภา โดยคณะผู้บริหารคุรุสภา ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

พร้อมกันนี้ ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา ได้กล่าวว่าถึงองค์กรว่า “คุรุสภาถือเป็นองค์กรวิชาชีพที่มีระบบและกลไกในการส่งเสริมสนับสนุน เชื่อมโยง การผลิตคัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู พร้อมมีส่วนร่วมกับบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ”