สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งอาจารย์ประจำ

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งอาจารย์ประจำ
.
ตามประกาศสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัคร สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน ประเภทวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ประจํา จํานวน ๑ อัตรา สังกัดสํานักวิชาดุริยางคศาสตร์สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา โดยให้รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ และประกาศสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน ประเภทวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ประจํา จํานวน ๑ อัตรา สังกัดสํานักวิชาดุริยางคศาสตร์สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา โดยขยายระยะเวลาการรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น ทั้งนี้ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเห็นสมควรให้ขยายระยะเวลาในการรับสมัครสอบคัดเลือก ฯออกไปจนถึงวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
.
ตําแหน่งอาจารย์ประจํา จํานวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างคุณวุฒิปริญญาเอก อัตราค่าจ้างขั้นต่ําเดือนละ ๒๘,๐๐๐ บาท
.
ทั้งนี้ หากมีประสบการณ์การทํางาน อาจจะพิจารณาเพิ่มค่าประสบการณ์ตามความเหมาะสม
.
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
.
๒.๑ ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านการแสดงดนตรีศึกษา หรือสาขาที่ เกี่ยวข้องที่เชี่ยวชาญด้านเชลโล (Cello) หรือดับเบิ้ลเบส (Double Bass) ภายในวันที่เริ่มต้นปฏิบัติงาน
.
๒.๒ ไม่จํากัดสัญชาติผู้สมัครสอบ
.
๒.๓ ผู้สมัครควรมีประสบการณ์ทํางานด้านดนตรีอย่างมืออาชีพอย่างน้อย ๓ ปี ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
.
๒.๔ มีประสบการณ์การสอนในระดับอุดมศึกษาอย่างน้อย ๓ ปี
.
๒.๕ มีความมุ่งมั่นและรักในการสอน ในการพัฒนาผู้เรียน
.
๒.๖ มีความสามารถในการให้คําแนะนํา ให้คําปรึกษาและให้ความช่วยเหลือในการดําเนินโครงการของนักศึกษาและสามารถจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการเรียนการสอนในบริบทต่าง ๆ
.
๒.๗ มีความเปิดกว้างและมีความสามารถในการทํางานบูรณาการร่วมกับสาขาวิชาต่างๆ
.
๒.๘ แสดงให้เห็นถึงความสามารถและความมุ่งมั่นในการที่จะพัฒนาตนเองที่จะบรรลุเป้าหมายเพื่อที่จะบรรลุผลสําเร็จหน้าที่การงานอย่างมีประสิทธิภาพ
.
๒.๙ มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน มีทักษะในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ที่นําไปสู่การทํางานร่วมกับกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
.
๒.๑๐ รักษาจริยธรรมด้านการสอน การวิจัย และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
.
๒.๑๑ มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการและดําเนินโครงการหรือกิจกรรมดนตรี
.
๒.๑๒ มีความสามารถในการริเริ่มและดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
.
๒.๑๓ สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้ภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
.
๓. กําหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
.
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่สํานักงานสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ๒๐๑๐ ซอยอรุณอมรินทร์ ๓๖ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๙๗ – ๘ หรือส่งทางอีเมลล์ที่ hr.pgvim.ac.th และ kotchaporn@pgyim.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๕ กันยายนพ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันและเวลาราชการ
.
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.pgvim.ac.th/th/announce/job_postings_detail.php?id=810