Daily Mirror

สร้างสรรค์มุมมอง
อย่างรอบด้าน
เห็นมิติที่กว้างกว่า

วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช จัดพิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลปะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช จัดพิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลปะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช จัดพิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลปะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ นาย ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานพิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลปะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ พร้อมด้วย นาย สัมพันธ์ ทองสมัคร อดีต ร.ม.ต กระทรวงศึกษาธิการ, นาย อุดมศักดิ์ นวลนุช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช, คุณ สัญญา​ – คุณ มณีรัตน์ ไชยพานิช ผู้บริหารโรงแรมแมนดี้นกโดยมี นาย ศุภชัย ระเห็ดหาญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช และคณาจารย์ให้การต้อนรับ

ภายในพิธี ได้รับเกียรติ จาก อ. สาคร โสภา ผู้เชี่ยวชาญด้านทัศนศิลป์ไทย มาเป็นผู้ประกอบพิธี และ อ. นิมิตร รอดรับบุญ เป็นผู้ช่วยประกอบพิธี โดยมี นาย ศุภชัย ระเห็ดหาญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราชและคณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมในพิธี ณ อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

พิธีไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลปะ ถึงเป็นพิธีเพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณและแสดงความเคารพครู อีกทั้งเป็นการมอบตัวเข้าเป็นศิษย์ ขอเป็นผู้สืบทอดศิลปะและเป็นการรักษาประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ต่อไป