Daily Mirror

สร้างสรรค์มุมมอง
อย่างรอบด้าน
เห็นมิติที่กว้างกว่า

สวนสุนันทาจัดกิจกรรม “Gen-Ed Releases 2023” พร้อมเปิดตัว FlexSpace (New Learning Platform) พลิกโฉมการเรียนการสอนยุคดิจิทัล

สวนสุนันทาจัดกิจกรรม “Gen-Ed Releases 2023” พร้อมเปิดตัว FlexSpace (New Learning Platform) พลิกโฉมการเรียนการสอนยุคดิจิทัล

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00-14.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (Gen-Ed) จัดกิจกรรม Gen-Ed Releases 2023 ณ โรงละคร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อนำเสนอแนวทางการบริหารและการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่พลิกโฉมการเรียนการสอนยุคดิจิทัล การปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ให้เกิดความยืดหยุ่นต่อการเรียนการสอนของนักศึกษาในวิถียุคดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและมอบนโยบายและกลยุทธ์การรับมือกับการเปลี่ยนเข้าสู่วิถีชีวิตยุคดิจิทัล การเรียนการสอนจึงเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการขับเคลื่อนและการปรับตัวของนักศึกษาให้ทันเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปโดยการเปิดรับสื่อจากหลากหลายช่องทาง สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จึงได้พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนในยุคดิจิทัล โดยใช้ชื่อว่า “FlexSpace” เพื่อสนับสนุนการเรียนที่ยืดหยุ่น ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาตามที่ต้องการหรือตามความเหมาะสม โดยแพลตฟอร์มดังกล่าวมีส่วนช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning: LLL) ให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อาจารย์ ดร.มาธุสร แข็งขัน ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ เปิดเผยว่า การขับเคลื่อนกลยุทธ์ในการจัดการเรียนการสอนของสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ โดยการพัฒนา “FlexSpace” ที่สนับสนุนการเรียนที่ยืดหยุ่นสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาตามที่ผู้เรียนเลือกหรือกำหนด ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning: LLL) ด้วยช่องทางการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น Hyfelx Learning ทั้งรูปแบบ Online Onsite และ On-Demand สามารถส่งเสริมทักษะด้าน Soft Skill ที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตนอกรั้วมหาวิทยาลัยในอนาคต

โดยกิจกรรมในครั้งนี้มี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีฯ กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและกล่าวเปิดงาน Gen-Ed Releases 2023 และพิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่หน่วยงานและบุคคลผู้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดย รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “บทบาทของ Gen-Ed กับโจทย์ที่เปลี่ยนแปลงไป และความสำคัญของรายวิชาศึกษาทั่วไป” และอาจารย์ ดร.มาธุสร แข็งขัน ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ กล่าวแนะนำ GE วิถีใหม่ รูปแบบการเรียนการสอนและ FlexSpace (New Learning Platform)