“สช.จัดการอบรมออนไลน์หลักสูตร “การทำโครงงานอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับครูด้วยโปรแกรมซิมูเลเตอร์ Tindercad และชุด Real Electronics Kits”

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานเปิดการอบรม เรื่อง “การทำโครงงานอิเล็กทรอนิกส์สำหรับครูเพื่อจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา กิจกรรมค่ายออนไลน์ด้วยโปรแกรมซิมูเลเตอร์ Tindercad  และ ชุด Real Electronics Kits” ผ่านระบบ Cisco webex (เว็บเอ็กซ์) จากห้องประชุมวิเวก ปางพุฒิพงศ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
.
โดยมี ครูโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญ ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาจำนวน 80 คน จาก 80 โรงเรียน เข้าร่วมการอบรม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ยืน ภู่วรวรรณ และ ทีมวิทยากรผู้ช่วยจากคิวบิกครีเอทีฟ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้

นาย ประพัทธ์ รัตนอรุณ กล่าวว่า ตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ได้เน้นปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 เพื่อ ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นพลเมืองดิจิทัล ฉลาดรู้สารสนเทศ มีความความฉลาดรู้สื่อ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีจุดเน้นให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ ตนจึงมีความยินดีที่การอบรมฯ ในครั้งนี้

เป็นการจัดอบรมเพื่อมุ่งที่จะพัฒนาสมรรถนะครูให้เป็นครูมืออาชีพ สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้จัดการเรียนการสอนในห้องเรียนได้อย่างแท้จริง อันเป็นทักษะที่สำคัญยิ่งของครูยุคใหม่ เพื่อสร้างเด็กยุคเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีทักษะการเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองได้ เพื่อให้ครูได้นำความรู้ ไปออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนสร้างเสริมทักษะพัฒนาผู้เรียนในรูปแบบที่หลากหลาย สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

โดยใช้องค์ความรู้ดังกล่าวเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนฝึกคิดอย่างเป็นระบบ มีเหตุและผล มีทักษะการเป็นพลเมืองดิจิทัล ที่เน้นการนำความรู้ไปใช้แก้ไขปัญหาชีวิตจริง รวมทั้งพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ ซึ่งเป็นทักษะสำคัญและจำเป็นสำหรับเด็กในศตวรรษที่ 21 ในอนาคต และเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ทุกท่านจะได้รับสามารถส่งผ่านถึงผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้าน นางภัทราพรรณ เล็งวัฒนากิจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการอบรมในวันนี้ เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียน การสอนสำหรับศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นโครงการที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดำเนินการจัดอบรมพัฒนาครูโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา
.
เพื่อให้ครูสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ปรับกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนมีทักษะด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก สามารถนำองค์ความรู้ไปปรับใช้ในการออกแบบการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะให้ผู้เรียนเกิดทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 พัฒนานักเรียนให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงและสามารถแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ