ทส. จับมือ ศธ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานโครงการโรงเรียนอีโคสคูล

โรงเรียนอีโคสคูล (Eco-School) คือ โรงเรียนที่มีการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ หรือ Whole School Approach และส่งเสริมแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสิ่งแวดล้อมศึกษาในทุกระดับ เพื่อพัฒนานักเรียนให้เติบโตขึ้น เป็น “พลเมือง” ที่มีความรับผิดชอบ ตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม หรือ Green Citizen ใช้ชีวิตอย่าง “พอเพียง” เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ “ยั่งยืน” ทั้งยังพัฒนาเด็กไทยให้มีความรู้ เป็นคนดี และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

เพื่อส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และบูรณาการการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้มีการดำเนินงาน “พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานโครงการโรงเรียนอีโคสคูล (Eco – School) ระหว่าง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับ กระทรวงศึกษาธิการ” ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้องอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานผ่านระบบ Zoom Meeting ID : 972 7932 4627 Passcode : 278672 หรือรับชมการถ่ายทอดสดออนไลน์ได้ที่ FB : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

…เพราะเมล็ดพันธุ์เยาวชนในวันนี้ คือความหวังที่จะเติบโตและงอกงามเป็นไม้ใหญ่ของประเทศชาติ ในวันข้างหน้าอย่างยั่งยืน