Daily Mirror

สร้างสรรค์มุมมอง
อย่างรอบด้าน
เห็นมิติที่กว้างกว่า

กฟภ. ร่วมกับ ศรชล.ภาค 2 ผนึกกำลังกับภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาเกาะพลวย อ.เกาะสมุย สู่ความมั่นคงและยั่งยืน ของคุณภาพชีวิต

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ศรชล.ภาค 2 และคณะ ได้นำอุปกรณ์การเรียนการสอนและมอบเงินทุนโครงการอาหารกลางวัน ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานต่างๆ

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม 2565 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นำโดย นาย ยงยุทธ โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ 2, นายอภิสิทธิ์ ทองปัสโณว์ สำนักรองผู้ว่าการสายงานยุธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พลเรือตรี สุรศักดิ์ ประทานวรปัญญา รองผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 2 (รอง ผอ.ศรชล.ภาค 2) บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด นำโดย นายสุรพงษ์ สันติเวทย์วงศ์ เทศบาลนครเกาะสมุย

นำโดย นายธนาคม รื่นพานิช ประธานสภาเทศบาลนครเกาะสมุย และคณะ ได้ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่การก่อสร้างโครงการไฟฟ้า เพื่อเตรียมความพร้อมงานก่อสร้างดังกล่าวและชี้แจงประชาชนในพื้นที่ โดยโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชาวบ้านบนเกาะพะลวยที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ได้มีไฟฟ้าใช้ตามนโยบายของรัฐบาล ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว และประกอบอาชีพในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต และทำให้ชาวบ้านมีความสะดวกสบายยิ่งขึ้น

ในการนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ศรชล.ภาค 2 และคณะ ได้นำอุปกรณ์การเรียนการสอนและมอบเงินทุนโครงการอาหารกลางวัน ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะพะลวยจำนวน 57 ทุน พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะพะลวยพร้อมทั้งชาวบ้านในพื้นที่

นาง นิตยา สาระคง รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะพะลวย ได้กล่าวขอบคุณคณะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ศรชล.ภาค 2 และส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ให้การสนับสนุน บริจาคสิ่งของ และมอบทุนอาหารกลางวัน และทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียน โรงเรียนบ้านเกาะพะลวย