เมื่อวันที่ ๑๗ มิ.ย.๒๕๖๕ ดร.พิจักษ์ เพชรสงค์ (เอี้ยงปู่ยีนส์) เข้ารับโล่เข็มอาสาสมัครดีเด่นประจำปี ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๑๗ มิ.ย.๒๕๖๕ : ดร.พิจักษ์ เพชรสงค์ (เอี้ยงปู่ยีนส์) เข้ารับโล่เข็มอาสาสมัครดีเด่นประจำปี ๒๕๖๔ สาขาอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม โดย นาย จุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในการมอบห้องประชุมชั้น ๒ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

จัดโดย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ กองกิจการอาสาสมัคร และภาคประชาสังคม และสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์