กรมชลฯ เร่งงาน ‘อ่างเก็บน้ำแม่พวก’ แก้ปัญหาน้ำพัฒนาสู่แหล่งท่องเที่ยวในอนาคต

“กรมชลประทาน” เดินหน้าสำรวจออกแบบการก่อสร้าง “โครงการอ่างเก็บน้ำแม่พวก” อ.เด่นชัย จ.แพร่ จัดการปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้ง ลุ่มแม่น้ำยม มุ่งเป้าเพิ่มรายได้ด้านการเกษตรให้แก่ประชาชนในพื้นที่ด้านคนพื้นที่หวังผลักดันสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ดึงเม็ดเงินนักท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินำมาพัฒนาชุมชนต่อไป

นาย เฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ลุ่มแม่น้ำยมประสบปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งช้ำซาก สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นประจำทุกปี กรมชลประทานจึงวางแผนศึกษาหาแนวทางต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทั้งการพัฒนาโครงการแหล่งน้ำขนาดกลางและขนาดใหญ่ โครงการแก้มลิง โครงการผันน้ำหลาก การจัดการพื้นที่น้ำท่วม และการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อรองรับผู้ได้รับผลกระทบ ตลอดจนจัดทำแผนพัฒนาลุ่มน้ำยมแบบบูรณาการทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยได้ว่าจ้าง บริษัท วิศวชลกร จำกัด เพื่อดำเนินการงานจ้างสำรวจ ออกแบบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่พวก ตำบลห้วยไร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ซึ่งเริ่มปฏิบัติงานมาตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2564 และจะสิ้นสุดสัญญาวันที่ 20 มิถุนายน 2565 รวมระยะเวลาดำเนินงาน 300 วัน

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บน้ำไว้ให้ประชาชนใช้สำหรับอุปโภคและบริโภค มีแหล่งน้ำไว้ช่วยเหลือเกษตรสำหรับการเพาะปลูกพืชในฤดูแล้ง รวมถึงการเลี้ยงสัตว์ และเพื่อควบคุมปริมาณน้ำหลากและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ท้ายอ่างเก็บน้ำ รวมถึงรักษานิเวศน์ให้มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งพักผ่อนแห่งใหม่ของท้องถิ่น และเพิ่มรายได้ยกฐานะความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของราษฎรที่อยู่ในพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียงให้สูงขึ้นด้วย

ด้าน นาย พิเชษฐ รัตนปราสาทกุล ผู้อำนวยการสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการอ่างเก็บน้ำแม่พวก เป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ประเภทอ่างเก็บน้ำที่มีความสำคัญและจำเป็นต้องดำเนินการ ตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ สำหรับใช้เป็นแหล่งเก็บกักน้ำและควบคุมปริมาณน้ำท่าให้เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ตลอดทั้งปี

ขั้นตอนการดำเนินงานสำรวจออกแบบโครงการ เริ่มตั้งแต่ทบทวนลักษณะทางอุทกวิทยาของโครงการ, ทบทวนข้อมูลงานสำรวจภูมิประเทศ ธรณีวิทยา ปฐพีกลศาสตร์ฐานรากและแหล่งวัสดุก่อสร้าง, ทบทวนลักษณะความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรมของโครงการ จัดทำรายงานแนวคิดในการออกแบบ และจัดทำเกณฑ์ทำหนดในการคำนวณ ออกแบบ งานคำนวณออกแบบ และจัดทำแบบ, คำนวณปริมาณงานก่อสร้าง และจัดทำรายการปริมาณงาน พร้อมประมาณราคาค่าก่อสร้าง, จัดทำรายการรายละเอียดด้านวิศวกรรม (Technical Specifications) และ จัดสัมมนาแบบรายละเอียด ประชาสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ สภาพปัญหาที่พบในพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียงอยู่ในอำเภอเด่นชัย

โดยในส่วนที่เป็นปัญหาภัยแล้ง เกิดขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่องเพราะขาดแคลนแหล่งน้ำต้นทุน จากการรวบรวมข้อมูลของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสารารณภัย พบว่าปัญหาส่วนใหญ่เป็นการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้งและฝนทิ้งช่วงในฤดูฝน ส่วนปัญหาอุทกภัยแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ คือ 1.เป็นลักษณะของน้ำป่าไหลหลาก 2. เป็นลักษณะของน้ำไหลล้นจากแม่น้ำและไหลเข้าท่วมพื้นที่ 3.เกิดน้ำท่วมจากทั้งสองลักษณะ ที่กล่าวข้างต้นพร้อม ๆ กัน

ทั้งนี้ โครงการจะตั้งอยู่ที่หมู่ 7 บ้านช่วงบุกตำบลห้วยไร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมปัจฉิมนิเทศล่าสุดเมื่อเดือนพฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา เบื้องต้นพบว่า พื้นที่จังหวัดแพร่เป็นพื้นที่ที่เหมาะสำหรับการปลูกไม้ผล ถ้ามีโครงการปลูกป่าทดแทนกรมชลประทานสามารถใช้ไม้ผลมาสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้ หรือขอให้ช่วยทำโครงการโดยเร่งด่วน เพื่อผลักดันให้ได้รับงบประมาณของปี 2567 หลังจากก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้วต้องการให้ดำเนินการปรับปรุงฝายด้านท้ายอ่างด้วย ตั้งแต่ตำบลห้วยไร่ถึงตำบลเด่นชัย สำหรับเก็บกักน้ำไว้ใช้ในโอกาสต่อไป

ด้าน นางสาว สุชัญญา เสนาใจ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 ตำบลห้วยไร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ กล่าวว่า ตนและคนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง มีความยินดีกับโครงการอ่างเก็บน้ำแม่พวกนี้เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากที่ผ่านมาพื้นที่นี้ยังไม่มีอ่างเก็บน้ำที่จะสามารถเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งได้เลย รวมถึงเวลาหน้าฝน น้ำก็จะท่วม โครงการฯดังกล่าว จะเข้ามาทำให้ปัญหานี้ทุเลาหรือหมดไปในอนาคต ตลอดจนทางชุมชนยังต้องการใช้อ่างเก็บน้ำนี้ เป็นตัวจุดประกายการท่องเที่ยวของชุมชน รวมถึงการทำประมงของคนในพื้นที่ได้อีกด้วย