“นิพนธ์” รมช.มหาดไทย เร่งติดตามแก้ปัญหาน้ำเสียคลองสำโรง สงขลา

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นาย นิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นาย ภูรินทร์ ทิพย์มณี รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา นาย ธรรัตน์ ตุละธน รองนายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่เพื่อ ติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองสำโรง อ.เมือง จ.สงขลา

ในการนี้ นายชีระ วงศบูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย ได้รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงาน โครงการก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน้ำในเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย ระยะที่ 1 เทศบาลนครสงขลา ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา โดยจะมีการรวบรวมน้ำเสียเพิ่มเติมในส่วนที่นอกเหนือจากระบบรวบรวมน้ำเสียเดิมเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ทางราชการกำหนดไว้

ทั้งนี้ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ล่องเรือเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำเสียบริเวณคลองสำโรงอย่างใกล้ชิดบริเวณ ถนนสงขลา-นาทวี ซอย 2 พร้อมมอบถังดักไขมันให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อเป็นการรณรงค์ลดปัญหาน้ำเสียตั้งแต่ต้นทาง

พร้อมกันนี้องค์การจัดการน้ำเสียจะดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ประชาชนในพื้นที่เทศบาลนครสงขลาและเทศบาลเมืองเขารูปช้างเรื่องการใช้งานถังดักไขมัน ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองสำโรง รวมทั้งบรรเทาปัญหาด้านความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของพี่น้องประชาชนในชุมชนริมคลองสำโรงอย่างเป็นระบบในระยะยาว