Daily Mirror

สร้างสรรค์มุมมอง
อย่างรอบด้าน
เห็นมิติที่กว้างกว่า

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมกับ ทรี ซิกซ์ โอ อะคาเดมี เปิดหลักสูตร Innovative Capital Enhancement

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมกับ ทรี ซิกซ์ โอ อะคาเดมี เปิดหลักสูตร Innovative Capital Enhancement นวัตกรรมขั้นสูงกับการระดมทุนในตลาดทุนชั้นหนึ่งของโลกประเทศที่พัฒนาแล้ว

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมกับ ทรี ซิกซ์ โอ อะคาเดมี เปิดหลักสูตร Innovative Capital Enhancement นวัตกรรมขั้นสูงกับการระดมทุนในตลาดทุนชั้นหนึ่งของโลกประเทศที่พัฒนาแล้ว
.
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เดินหน้าร่วมกับ สถาบัน ทรี ซิกซ์ โอ อะคาเดมี สถาบันแห่งแรกในประเทศไทย ด้านความรู้การเงินการลงทุนที่ได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุนสถาบันในตลาดทุนของประเทศที่พัฒนาแล้ว และเป็นที่เชื่อมั่นในระดับนานาชาติ และเป็นสถาบันที่มุ่งเน้นด้านเทคโนโลยี จากสถาบันการเงินในระดับ World Class ที่ประสบความสำเร็จบนโลกของการลงทุน ระดมทุน

ครั้งนี้ได้ผนึกกำลังกับสถาบันการศึกษาชั้นแนวหน้าของประเทศไทย กับ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ที่เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำที่ยอมรับในประเทศไทยและในระดับนานาชาติ เปิดหลักสูตรแนวใหม่ด้านการเงินการลงทุนสำหรับผู้บริหารระดับสูง INNOVATIVE CAPITAL ENHANCEMENT & EXTREMITY (ICE -X) ที่จะสร้างความมั่นคงแข็งแรงในการวางแผนการเงินการลงทุน องค์ความรู้ที่เผยความลับที่ให้การยอมรับในตลาดโลก

ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กล่าวว่า ตลอดกว่า 5 ทศวรรษที่ผ่านมา เรามุ่งเดินหน้าสถาบันให้เป็นสถาบันการอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศที่ผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่มีคุณภาพ โดยคณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ถือเป็นหลักสูตรนานาชาติชั้นนำของประเทศไทย ที่สามารถนำองค์ความรู้ไปสร้างประโยชน์ให้แก่ตนเอง สังคม ประเทศ มุ่งอบรมและให้การศึกษาเพื่อให้บัณฑิตเป็นผู้ที่มีสมรรถภาพทางปัญญาและมีคุณธรรม พร้อมยกระดับความรู้นักศึกษาให้เทียบเท่าระดับโลก และก้าวสู่การเป็น World Class University

ภราดา ดร.บัญชา กล่าวอีกว่า ความร่วมมือในการเปิด หลักสูตรแนวใหม่ด้านการเงินการระดมทุนในตลาดทุนนานาชาติสำหรับผู้บริหารระดับสูง INNOVATIVE CAPITAL ENHANCEMENT & EXTREMITY (ICE -X) ถือเป็นมิติใหม่ที่เราได้ศึกษาร่วมกันกับ สถาบัน ทรี ซิกซ์ โอ อะคาเดมี องค์กรด้านการเงินการลงทุนที่ได้รับการยอมรับจากกลุ่มผู้บริหาร นักลงทุนในประเทศ และที่สำคัญสถาบัน ทรี ซิกซ์ โอ อะคาเดมี ยังประกอบด้วยผู้บริหารด้านการเงินการลงทุนและระดมทุนจากต่างประเทศให้การยอมรับและเป็นเครื่องการันตีถึงการบริหารงานในระดับนานาชาติ

โดยการเปิดหลักสูตรในครั้งนี้ จะเป็นการยกระดับการศึกษา การลงทุน ระดมทุน ให้เทียบเท่าตลาดทุนระดับ world class ถึงการเป็นนักลงทุนสถาบัน หลักสูตร Innovative Capital Enhancement หรือ ICE- X ยังเป็นการมองหาทิศทางที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล พร้อมยังเปิดโอกาสสำคัญในการเติมเต็มความรู้ และสร้าง Connection ให้แก่ผู้อบรม องค์ความรู้นี้เราจะร่วมกันยกระดับ นักคิด นักธุรกิจ นักลงทุนไทย
.
เปิดวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลเพื่อสร้างแรงผลักดันในภาคเศรษฐกิจ การใช้เครื่องมือของตลาดทุนนานาชาติในประเทศที่พัฒนาแล้วมาพัฒนาธุรกิจของไทยตั้งแต่ขนาด SME ที่มีจำนวนมากที่สุดของประเทศเราพัฒนาเฉกเช่นตลาดทุนชั้นนำของโลก ทำให้บริษัทและนักธุรกิจของไทย เติบโตของส่วนทุนแบบก้าวกระโดดและสามารถมีชื่อเสียงอยู่ในตลาดทุนชั้นนำของโลก

.
ผศ. ดร.สันติ เติมประเสริฐสกุล ผู้อำนวยการหลักสูตรของ ICE -X  สถาบัน ทรี ซิกซ์ โอ อะคาเดมี กล่าวว่า ทรี ซิกซ์ โอ อะคาเดมี เป็นสถาบันแห่งแรกในประเทศไทยที่ให้ความรู้เรื่องการเป็นนักลงทุนสถาบันในตลาดทุนที่พัฒนาแล้วชั้นนำของโลก ซึ่งสถาบันฯ ก่อตั้งโดยการรวมตัวของผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการเงินการลงทุนและระดมทุนทั้งในประเทศไทยและในตลาดระดับนานาชาติกว่า 20 ท่าน และคณะกรรมการการศึกษาที่มองถึงเป้าหมายร่วมกันในการรับมือกับปัญหาของนักธุรกิจและผู้ลงทุนไทยที่ยังต้องติดอยู่ในกรอบความคิดแบบเดิมๆ ในด้านเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่บนโลกของการลงทุน ระดมทุน โดยสถาบันได้นำความรู้ของนักลงทุนสถาบันในประเทศพัฒนาแล้วในระดับ World Class มาถ่ายทอด เพื่อสร้าง Mind set ในการสอนระบบและโอกาสในมุมมองใหม่

ดังนั้น การระดมทุน คือ โอกาสที่ยิ่งใหญ่ในมุมมองของ สถาบันฯ ที่ต้องการเปิดโอกาสทางความคิด เนื่องด้วยโลกของการส่งข้อมูลข่าวสาร ในยุคดิจิทัล และ ยุค Quantum computer คือ อนาคตของการเงินการลงทุนที่มองการณ์ไกลในตลาดการลงทุนแห่งอนาคต หลักสูตรแนวใหม่ด้านการเงินการลงทุนสำหรับผู้บริหารระดับสูง INNOVATIVE CAPITAL ENHANCEMENT & EXTREMITY (ICE -X)  เป็นการผลักดันให้บริษัทและนักธุรกิจจากไทยก้าวไปข้างหน้าด้วยส่วนทุนที่เติบโตแบบก้าวกระโดด โดยการเข้าจดทะเบียนระดมทุนในตลาดทุนภายในระยะเวลาที่สั้นที่สุดในโลกน้อยกว่า 4 เดือน เพื่อเศรษฐกิจที่มั่งคั่งยั่งยืนและสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจไทย จากความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ครั้งนี้ ทรี ซิกซ์ โอ อะคาเดมี มองถึงการปิดช่องโหว่ทางการลงทุน ที่สร้างองค์ความรู้ใหม่และให้ความเข้าใจ พร้อมสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระดับโลก มองถึงการพัฒนาระบบ รวดเร็ว สร้างโอกาสกับ นักลงทุน ผู้บริหาร และองค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้กับ นิสิต นักศึกษา รวมถึงองค์กร นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ ซึ่ง ทรี ซิกซ์ โอ อะคาเดมี มีความมุ่งหวังให้สถาบันการเงินชั้นนำเข้าถึงระดับนานาชาติ World Class ในตลาดทุนประเทศที่พัฒนาแล้ว เป็นองค์ความรู้ที่ไม่มีการเปิดเผย Public knowledge โดยเฉพาะเป็นความรู้ขั้นสูงสุดของการระดมทุนที่ได้พิสูจน์แล้วในตลาดทุนนานาชาติทั่วโลก ผศ. ดร. สันติ กล่าวสรุป