เกษตรฯ จ.ลพบุรี นำทีมลงพื้นที่ ราชบุรี-เพชรบุรี เสริมความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ยกระดับการเกษตรชุมชน

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี นำคณะเกษตรกรทฤษฎีใหม่ ศึกษาดูงานการทำเกษตรผสมผสาน ตามศาสตร์พระราชา ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี และเพชรบุรี เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านเกษตรแนวใหม่ ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก สร้างความเข้มแข็งระดับชุมชน
.
นาง ลักขณา พงษ์พานิช หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี กล่าวถึงการนำคณะเกษตรกรทฤษฎีใหม่ เกษตรกรเครือข่ายศูนย์ปราชญ์เกษตรชาวบ้าน และสมาชิกตลาดเกษตรกรจังหวัดลพบุรี ศึกษาดูงานการทำเกษตรผสมผสาน สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี และเพชรบุรี

ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน พ.ศ. 2565 ภายใต้กิจกรรม “เสริมสร้างการเรียนรู้และฝึกทักษะการพัฒนาเครือข่ายภาคการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ” ในโครงการ “เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจภาคการเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน” ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณจังหวัด ให้สำนักงานเกษตรฯเข้ามาขับเคลื่อนเรื่องของการทำเกษตรปลอดภัย ตลอดจนการผลิตอาหารด้านการเกษตรอย่างมีคุณภาพ

โดยรูปแบบของการดำเนินโครงการฯ จะเน้นไปที่การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งผู้ที่หน่วยงานพามาศึกษาดูงานในครั้งนี้ คือกลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ และเกษตรกรเครือข่ายศูนย์ปราชญ์เกษตรชาวบ้าน ซึ่งอยู่ในภาคการผลิต เพื่อให้กลุ่มคนเหล่านี้ได้ทราบถึงวิธีการผลิตสิค้าด้านการเกษตรอย่างไรให้ปลอดภัย ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ต้องการยกระดับประเทศไทยให้กลายเป็นครัวโลก ยกระดับสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าด้านการเกษตร

“การดำเนินโครงการฯดังกล่าว มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้กลุ่มเกษตรกรที่ร่วมโครงการฯ ได้เห็นการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามศาสตร์พระราชา ที่ต้องการให้การทำเกษตรยุคใหม่มีความปลอดภัยต่อทั้งเกษตรกร และผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น สร้างการรับรู้ในด้านการปฏิบัติที่แท้จริง เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างเกษตรกร สามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเองได้จริง แม้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ อาจไม่ใช่แนวทางสร้างผลผลิตสร้างกำไรมากมาย แต่ก็เป็นทฤษฎีที่ทำให้เกิดความเป็นอยู่แบบพอเพียง ยกระดับการมีกินมีใช้ในครัวเรือน ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนนั้นๆได้จริง” ลักขณาฯ กล่าว
.
ด้าน นาย ธนวัฒน์ สาระสิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี กล่าวว่า “โครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเกษตรกร กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ และกลุ่มเกษตรเครือข่ายศูนย์ป่าเกษตรชาวบ้าน ได้พัฒนาศักยภาพ เชื่อมโยงกลุ่มผู้ผลิตกับผู้จำหน่าย ซึ่งจะส่งผลดีกับเกษตรกรเป็นอย่างมาก โดยกิจกรรมศึกษาดูงานในครั้งนี้ กลุ่มผู้ร่วมงานจะได้รับความรู้ สามารถนำไปต่อยอดพัฒนาการทำเกษตรของตนเอง ยกระดับเศรษฐกิจในส่วนของสินค้าภาคการเกษตร ตลอดจนคุณภาพชีวิตของตัวเกษตรกรเองให้ดียิ่งขึ้น

“ในกลุ่มเกษตรกรที่เรานำมาในครั้งนี้กว่า 80 คน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรีเชื่อว่า จะมีไม่ต่ำกว่า 60 คน ที่จะนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ไปพัฒนาการทำเกษตรของตนเอง เพื่อ ยกระดับรายได้ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับตัวเองและครอบครัว ตลอดจนยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศต่อไป”
.
ขอขอบคุณ
.
นางสาว นงนุช เสลาหอม
#ประธานศูนย์การเรียนรู้สวนหลังบ้าน
.
นางสาว ธัญญารัตน์ นวลสลุง
#หัวหน้างานสนับสนุนและธุรการ
.
#สวนลุงน้อย
นาย สุริยะ ชูวงศ์
#ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน
สาขา ปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง