Daily Mirror

สร้างสรรค์มุมมอง
อย่างรอบด้าน
เห็นมิติที่กว้างกว่า

เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าดีใจ วราวุธ มอบกรมธรรม์ประกันชีวิตหมู่

พิธีมอบกรมธรรม์ประกันชีวิตหมู่ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ ครบทั้ง 4,496 คนทั่วประเทศ มี ทีพีไอ โพลีน ร่วมสนับสนุนกรมธรรม์ประกันชีวิต สร้างขวัญกำลังใจผู้พิทักษ์ป่า

รมว.ทส.“วราวุธ ศิลปอาชา” เป็นประธานพิธีมอบกรมธรรม์ประกันชีวิตหมู่ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ ครบทั้ง 4,496 คนทั่วประเทศ โดยมี ทีพีไอ โพลีน ร่วมสนับสนุนกรมธรรม์ประกันชีวิต สร้างขวัญกำลังใจผู้พิทักษ์ป่า

วันที่14 ก.พ. 2565 นาย วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานในพิธี “มอบกรมธรรม์ประกันชีวิตหมู่ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้” โดยมี นาย อนุชา สะสมทรัพย์ ผู้ช่วย รมว.ทส., นาย ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษา รมว.ทส., นาย ธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการ รมว.ทส. และ ผู้บริหารกระทรวงฯ ร่วมในพิธี นาย ประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด(มหาชน) กล่าวถึงความเป็นมาในการสนับสนุนกรมธรรม์ประกันชีวิตหมู่ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ และ นาย สุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

นาย วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานหลักในการป้องกันดูแลรักษาพื้นที่ป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศ ควบคู่ไปกับการเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการบุกรุกพื้นที่ป่าใหม่เกิดขึ้น ตามนโยบายของรัฐบาล และคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ (คปช.) ควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ ความเข้าใจ และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกับประชาชนตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายต่อผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัด ซึ่งปฏิบัติการดังกล่าว “เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า” มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการทำหน้าที่ปกป้อง ดูแล และรักษาทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ ทุ่มเท และอุตสาหะ เพื่อทำให้ประเทศไทยยังคงมีทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์จนถึงปัจจุบัน

นาย วราวุธ กล่าวย้ำว่า ประเทศไทยเรามีพื้นที่ป่าอยู่มากมายหลายล้านไร่ มีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ทำหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดและการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ รักษาป่า ควบคุมไฟป่าของกรมป่าไม้ จำนวน 4,496 คน ที่ต้องออกตรวจตรา ลาดตระเวนในพื้นที่ถิ่นทุรกันดาร ห่างไกล และอาจพักแรมในพื้นที่ป่าเป็นปกติวิสัย ในบางครั้งอาจประสบภัยอันตรายต่าง ๆ จากกลุ่มบุคคลผู้หวังประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ จนถึงขั้นบาดเจ็บ พิการหรือทุพพลภาพ หรือถึงแก่ชีวิต ทำให้ครอบครัวที่อยู่เบื้องหลังต้องได้รับความยากลำบากในการดำรงชีวิต

“ ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของเจ้าหน้าที่ดังกล่าว จึงได้มอบนโยบายให้กรมป่าไม้ดำเนินการสร้างหลักประกันความมั่นคงให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ซึ่งทางบริษัททีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ก็ได้เห็นถึงความสำคัญของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ซึ่งเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ด้วยความยากลำบากและเสี่ยงภัยอันตรายจนถึงขั้นได้รับบาดเจ็บ พิการหรือทุพพลภาพ หรือถึงแก่ชีวิต จึงได้ร่วมให้การสนับสนุน โดยมอบกรมธรรม์ประกันชีวิตหมู่ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ ทั้ง 4,496 คน” นายวราวุธ กล่าว

ด้าน นาย ธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการ รมว.ทส. กล่าวเพิ่มเติมว่า การมอบกรมธรรม์ประกันชีวิตหมู่ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ ที่ดำเนินการตามนโยบายของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถือว่า เป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคง และสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ช่วยให้เกิดการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มกำลังความสามารถ และปฏิบัติงานกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

“ ที่สำคัญอีกประการ ยังเป็นการช่วยทำให้ทุกภาคส่วนเกิดความตระหนัก ตื่นตัว และเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันรักษาป่า ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นการบุกรุกพื้นที่ป่า นำมาสู่การบูรณาการในการแก้ไขปัญหาและเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจังในการป้องกันรักษาป่า ดัง เช่น บริษัททีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ และได้เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุน โดยมอบกรมธรรม์ประกันชีวิตหมู่ให้แก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าในครั้งนี้

นาย ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษา รมว.ทส. กล่าวว่า ถือเป็นเรื่องที่น่าชื่นชม สามารถสร้างขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปราม ที่มีความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลา ต้องขอบคุณท่าน รมว.ทส. และทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมมือกันจนสามารถสร้างหลักประกันให้เจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ได้และคิดว่าโครงการดี ๆ แบบนี้จะดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่องและขยายผลไปถึงหน่วยงานในสังกัด ทส. จะก่อให้เกิดประโยชน์กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านป้องกันรักษาป่าได้อย่างทั่วถึง