Daily Mirror

สร้างสรรค์มุมมอง
อย่างรอบด้าน
เห็นมิติที่กว้างกว่า

รมต. ชัยวุฒิ ผลักดันระบบ 5G ให้สอดคล้องกับระบบธุรกิจออนไลน์ รับเชิญบรรยาย ให้หลักสูตร The Media New Normal รุ่นที่1

ท่านชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่อง " MEDIA PRIVACY AND SECURITY "

เมื่อวันอังคาร ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ท่านชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่อง ” MEDIA PRIVACY AND SECURITY ” ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ จัดโดย หลักสูตร The Media (New Normal) รุ่นที่ 1
.
โดย ดร.ธีรพล มั่นพิริยะกุล, ดร.บุษรา วงศ์รักศักดิ์, ดร.สิริลักษณ์ พรโชคชัย, ดร.สุชาดา กิจรุ่งสุวรรณ ทีมผู้บริหารหลักสูตรและผู้อบรมซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงให้การต้อนรับ

ในโอกาสนี้ ท่านชัยวุฒิ ได้นำเสนอ ข้อได้เปรียบของการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน ที่มีความก้าวหน้าอันดับ 1 ในระดับ ASEAN เป็นประเทศแรกที่มีการจัดสรรคลื่นความถี่ 5G นำมาใช้ใน ระบบการศึกษา ระบบธุรกิจ การเกษตร อุสาหกรรม และ การขนส่ง ที่เป็นในรูปแบบระบบออนไลน์ สามารถนำมาใช้ต่อยอดเชื่อมโยงกับธุรกิจของผู้ที่ร่วมฟังเสวนา ให้เกิดความก้าวหน้าและทันต่อยุคสมัย

นอกจากนี้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยังมีศูนย์ช่วยเหลือและจัดการปัญหาออนไลน์ ผ่าน สายด่วน 1212 มีฝ่ายดูแลบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(สพธอ.) เข้ารับช่วยเหลือเรื่องราวร้องทุกข์ ปัญหาซื้อขายออนไลน์, website ผิดกฎหมาย, ภัยคุกคามทางไซเบอร์ และ กฎหมาย ICT เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างดีเยี่ยม
.
ทั้งนี้ก่อนการอบรมมีการ ตรวจATK ตามมาตรการความปลอดภัยของสาธารณสุขเป็นที่เรียบร้อย