Daily Mirror

สร้างสรรค์มุมมอง
อย่างรอบด้าน
เห็นมิติที่กว้างกว่า

‘S&P’ ร่วมกับ ‘โครงการแยกขวด ช่วยหมอ’ ส่งต่อขวดพลาสติกไม่ใช้แล้ว เพื่อผลิตชุดPPE แด่บุคลากรทางการแพทย์

‘เอส แอนด์ พี’ ร่วมกับ ‘โครงการแยกขวด ช่วยหมอ’ ส่งต่อขวดพลาสติกไม่ใช้แล้วเพื่อผลิตชุดPPE มุ่งเดินหน้าช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

‘เอส แอนด์ พี’ ร่วมกับ ‘โครงการแยกขวด ช่วยหมอ’ ส่งต่อขวดพลาสติกไม่ใช้แล้วเพื่อผลิตชุดPPE มุ่งเดินหน้าช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
.
บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) โดย มณีสุดา ศิลาอ่อน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร ส่งมอบขวดพลาสติกไม่ใช้แล้วจากโครงการ “ขวดนี้ไม่ใช้…เราขอนะ” ผ่านโครงการ “แยกขวด ช่วยหมอ” พร้อมสนับสนุนค่าผลิตชุด PPE แด่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลราชวิถี จำนวน 200 ชุด มูลค่า 90,000 บาท โดยมี แพทย์หญิงสุมิตษิ์ตรา ปิยะณัตดิ์พูล รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาทางการแพทย์ และ แพทย์หญิงอารยา บุญยะลีพรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นผู้แทนรับมอบ ณ โรงพยาบาลราชวิถี

มณีสุดา ศิลาอ่อน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร เผยถึงโครงการขวดนี้ไม่ใช้ …เราขอนะ ว่า “เอส แอนด์ พี ดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น คำนึงถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมตามนโยบายเพื่อความยั่งยืนของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง โดยได้ดำเนินโครงการ “ขวดนี้ไม่ใช้…เราขอนะ” เพื่อรวบรวมขวดพลาสติกใสที่ไม่ใช้แล้วเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลและนำมาแปลงเป็นของชิ้นใหม่ ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ด้วยการนำทรัพยากรที่ไม่ใช้แล้วมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ในปี 2564 ท่ามกลางสถานการณ์โรคระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ชุดPPE มีความจำเป็นอย่างมากสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในการป้องกันการแพร่เชื้อขณะปฏิบัติหน้าที่ ในการนี้ เอส แอนด์ พี ได้ส่งต่อขวดพลาสติกจากโครงการ “ขวดนี้ไม่ใช้…เราขอนะ” ซึ่งเป็นโครงการของบริษัท โดยรวบรวมขวดพลาสติกที่ไม่ใช้แล้วจากการตั้งกล่องรับบริจาคทั้ง 10 จุด ได้แก่ สำนักงาน โรงงาน และหน้าร้านเอส แอนด์ พี ซึ่งได้รับความร่วมมือที่ดีจาก โครงการ “แยกขวด ช่วยหมอ” รับไปส่งต่อโรงงานรีไซเคิลเพื่อคัดแยก ทำความสะอาด และบีบอัดเป็นเม็ดพลาสติก นำไปแปลงเป็นชุด PPE สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมกันนี้ เอส แอนด์ พี ยังร่วมสนับสนุนเงินค่าผลิตชุดPPE จำนวน 200 ชุด เพื่อส่งมอบแด่โรงพยาบาลราชวิถีนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้ เรายังมุ่งมั่นสร้างสรรค์โครงการดีๆ เพื่อแบ่งปันสู่สังคมอย่างต่อเนื่องด้วย”

สำหรับโครงการ “ขวดนี้ไม่ใช้…เราขอนะ” เป็นโครงการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2563 ซึ่งประสบความสำเร็จจากการเก็บขวดพลาสติกมาแปลงเป็นเสื้อพนักงาน Upcycling จำนวน 12,860 ตัว โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้พนักงานและลูกค้าที่มาใช้บริการที่ร้านเอส แอนด์ พี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม รู้จักคัดแยกขยะให้ถูกประเภท เพื่อนำทรัพยากรที่ไม่ใช้แล้วหมุนเวียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดการสร้างขยะพลาสติก อันจะทำให้เกิดความยั่งยืนทั้งระบบ นอกจากจะช่วยด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้แก่พนักงานและลูกค้าของเราด้วย
.
เอส แอนด์ พี ขอเป็นอีกหนึ่งพลังในการช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้ร่วมกันฝ่าฟันวิกฤตต่างๆ อย่างเข้มแข็งไปด้วยกัน