โรงเรียนเสริมสวยคุณเพ็ญ เข้ารับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ จากโครงการหน่วยแพทย์อาสา

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 โรงเรียนเสริมสวยคุณเพ็ญ โดยนางสาวเพ็ญศรี โชติรัตน์ อาจารย์ใหญ่และเจ้าของโรงเรียนเสริมสวยคุณเพ็ญ จังหวัดปราจีนบุรี ได้เข้ารับรางวัล “ปราชญ์ 2 แผ่นดิน” ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ประชาชน ประเทศชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมประกาศเกียรติคุณ จากโครงการแพทย์อาสา พ.อ.ส โดยมีท่าน ศ.ดร.ภูมิรวิชญ์ ภูริหิรัณยกุล ประธานอำนวยการโครงการหน่วยแพทย์อาสา มูลนิธิร่มเกล้าเยาวชนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นประธานมอบรางวัล ซึ่งถือว่าเป็นเกียรติอย่างสูง สำหรับวงการโรงเรียนเสริมสวย