Daily Mirror

สร้างสรรค์มุมมอง
อย่างรอบด้าน
เห็นมิติที่กว้างกว่า

ศรชล.ภาค ๒ เร่งการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลอย่างต่อเนื่อง

ศรชล.ภาค 2 โดย พลเรือตรีสุรศักดิ์ ประทานวรปัญญา ร่วมกับ นาวาเอกวศากร สุนทรนนท์ รอง ศรชล.จว.สุราษฎร์ธานี จัดโครงการ สร้างความรับรู้ให้กับประชาชน อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ศาลาประชาคมอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ใน 9 ธ.ค.64 เวลา 0830 – 1700 น. ศรชล.ภาค 2 โดย พลเรือตรีสุรศักดิ์ ประทานวรปัญญา ร่วมกับ นาวาเอกวศากร สุนทรนนท์ รอง ศรชล.จว.สุราษฎร์ธานี จัดโครงการ สร้างความรับรู้ให้กับประชาชน อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ศาลาประชาคมอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
.
โดยมีหน่วยงาน ได้แก่  ศรชล.จว.สุราษฎร์ธานี ศรชล.จว.นราธิวาส  เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี ประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากร โดย มีผู้เข้าร่วมโครงการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่ อ.ท่าฉาง จำนวน 60 คน ในหัวข้อดังนี้

1. ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล สิทธิอธิปไตย เขตอำนาจ และสิทธิในการแสวงหา และ ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในทะเล
.
2. แนวทางการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล กรณีศึกษาการรื้อถอนคอกหอยอ่าวบ้านดอน
.
3. ภารกิจของ เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี
และรวมถึงรับฟังปัญหาจากชาวบ้าน เพื่อนำไปแก้ไข