S&P ได้รับรางวัล “หุ้นยั่งยืน” เป็นปีแรก สะท้อนความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คุณ มณีสุดา ศิลาอ่อน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาความยั่งยืน และสื่อสารองค์กร บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ได้รับโล่รางวัล “หุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2564 เป็นปีแรก จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้ โดยรางวัลนี้สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการเติบโตของสังคมและสิ่งแวดล้อม

ซึ่งนับเป็น 1 ใน 18 บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนในฐานะกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ที่มีเกณฑ์การคัดเลือกจากทั้งด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ รวมถึงบรรษัทภิบาล (ESG: Environmental, Social and Governance) ด้วยการดำเนินธุรกิจโดย ใช้ศักยภาพเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ ตลอดจนสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินงานของบริษัทที่มีความโปร่งใส และเชื่อถือได้ในทุกมิติ

นับเป็นความภาคภูมิใจของเอส แอนด์ พี คู่ค้า ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน ที่มีส่วนสนับสนุนการสร้างความยั่งยืนในทุกมิติไปด้วยกัน โดยบริษัทฯ จะมุ่งมั่นรักษาและ พัฒนาการดำเนินงานอย่างยั่งยืนต่อไป