Daily Mirror

สร้างสรรค์มุมมอง
อย่างรอบด้าน
เห็นมิติที่กว้างกว่า

พระพรหมบัณฑิต เมตตาธรรม “พุทธวิธีการบริหารในยุคดิจิทัล”

ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับการบรรยายสุดพิเศษ ในงานสัมมนาทางวิชาการ ออนไลน์ หัวข้อ “พุทธวิธีการบริหารในยุคดิจิทัล” โดย พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต (ศ.ดร. ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับการบรรยายสุดพิเศษ ในงานสัมมนาทางวิชาการ ออนไลน์ หัวข้อ “พุทธวิธีการบริหารในยุคดิจิทัล” โดย พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต (ศ.ดร. ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัครมหาบัณฑิต, กรรมการมหาเถรสมาคม, ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนกลาง, ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศแห่งคณะสงฆ์ไทย, ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก, ประธานกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนา, เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร) ที่ได้เมตตามาถ่ายทอดความรู้พร้อมบรรยายธรรมให้กับคณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปได้รับฟังผ่านรูปแบบออนไลน์ ซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้กล่าวเปิดงานและเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาในครั้งนี้ด้วย จัดโดย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2564
.
คลิก ชมคลิปวีดีโอ การบรรยายพิเศษ โดย พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต https://youtu.be/SjsNxXeqdd0

สำหรับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา SPU เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตและพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาให้เป็น “ผู้บริหารมืออาชีพ” มีภาวะผู้นำที่มีความรู้รอบและรู้ลึกในหลักการบริหารการศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะในการสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม มีวิสัยทัศน์ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง มีความฉลาดทางอารมณ์ และสามารถประยุกต์ใช้การวิจัยในการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Cr.คุณครูสมเกียรติ
.
#วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #ปริญญาเอก