พระพรหมบัณฑิต เมตตาธรรม “พุทธวิธีการบริหารในยุคดิจิทัล”

ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับการบรรยายสุดพิเศษ ในงานสัมมนาทางวิชาการ ออนไลน์ หัวข้อ “พุทธวิธีการบริหารในยุคดิจิทัล” โดย พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต (ศ.ดร. ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัครมหาบัณฑิต, กรรมการมหาเถรสมาคม, ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนกลาง, ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศแห่งคณะสงฆ์ไทย, ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก, ประธานกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนา, เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร) ที่ได้เมตตามาถ่ายทอดความรู้พร้อมบรรยายธรรมให้กับคณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปได้รับฟังผ่านรูปแบบออนไลน์ ซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้กล่าวเปิดงานและเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาในครั้งนี้ด้วย จัดโดย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2564
.
คลิก ชมคลิปวีดีโอ การบรรยายพิเศษ โดย พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต https://youtu.be/SjsNxXeqdd0

สำหรับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา SPU เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตและพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาให้เป็น “ผู้บริหารมืออาชีพ” มีภาวะผู้นำที่มีความรู้รอบและรู้ลึกในหลักการบริหารการศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะในการสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม มีวิสัยทัศน์ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง มีความฉลาดทางอารมณ์ และสามารถประยุกต์ใช้การวิจัยในการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Cr.คุณครูสมเกียรติ
.
#วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #ปริญญาเอก