Daily Mirror

สร้างสรรค์มุมมอง
อย่างรอบด้าน
เห็นมิติที่กว้างกว่า

The Media จับมือพันธมิตร มอบชุด Home Isolation ให้ สธ.นำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19

The Media จับมือพันธมิตร มอบชุด Home Isolation ให้ สธ.นำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 โดยมี ดร.ธีรพล มั่นพิริยะกุล , ดร.บุษรา วงศ์รักศักดิ์ ผู้อำนวยการหลักสูตร , ดร.สิริลักษณ์ พรโชคชัย รองผู้อำนวยการหลักสูตร ตลอดจนผู้เข้าอบรม

เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564 The Media จับมือพันธมิตร มอบชุด Home Isolation ให้ สธ.นำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 โดยมี ดร.ธีรพล มั่นพิริยะกุล , ดร.บุษรา วงศ์รักศักดิ์ ผู้อำนวยการหลักสูตร , ดร.สิริลักษณ์ พรโชคชัย รองผู้อำนวยการหลักสูตร ตลอดจนผู้เข้าอบรม ร่วมกับ พันธมิตร บจก.MTPS , Le’viya เวลเนส สปา และ YEC ปทุมธานี(laugh)
.
(confetti cup)(confetti cup)ได้ร่วมมอบชุด Home isolation , อาหารเครื่องดื่ม และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ฯลฯ โดย ท่านอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และท่านวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รับมอบ ที่กระทรวงสาธารณสุข

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19(hands put together)(hands put together) อย่าลืมดูแลสุขภาพกันนะครับ(heart)(heart)