ครบ 26 ปี สถาปนา อจน. ผนึกกำลังพันธมิตรเร่งบำบัดน้ำเสีย

นายชีระ วงศบูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย(อจน.) ได้กล่าวว่าในโอกาสครบรอบ 26 ปี วันสถาปนาองค์การจัดการน้ำเสีย ครบรอบ26 ปี ในวันที่ 15 สิงหาคม 2564 องค์การจัดการน้ำเสียเป็นรัฐวิสาหกิจในการกำกับดูแลกระทรวงมหาดไทย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2538 มีภารกิจในการ จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนและบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน ให้กับ องค์กรปกครองท้องถิ่นทั่วประเทศ และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเสีย โดยองค์การจัดการน้ำเสียได้พัฒนาองค์กรให้ตอบสนอง ความต้องการในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในสถานการณ์ต่างๆอย่างเหมาะสมและรวมถึงการให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขน้ำเสีย ได้แก่
.
– การลงนามในบันทึกความร่วมมือการบริหารจัดการน้ำเสียในภาคตะวันออกระหว่าง องค์การจัดการน้ำเสีย กับ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) ในการร่วมศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ำเสียและการนำน้ำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้ในด้านอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ

– การลงนามในบันทึกความร่วมมือระหว่างกรมราชทัณฑ์ และองค์การจัดการน้ำเสีย เพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียของกรมราชทัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียและมีความเหมาะสมในการดำเนินงาน

– การพัฒนารูปแบบของระบบบำบัดน้ำเสียให้มีความเหมาะสมในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนที่ดินสำหรับก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีให้กับประชาชนในการใช้ประโยชน์จากพื้นที่โครงการ โดยการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ ที่รวมระบบบำบัดน้ำเสียกับประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับไว้ด้วยกัน โดยออกแบบให้ส่วนการบำบัดน้ำเสียจะอยู่ใต้ดินและส่วนพื้นที่บนดินจะเป็นพื้นที่ที่ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ เช่น สนามฟุตบอล สนามเด็กเล่นและสันทนาการต่างๆ

– การมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมกันลดความสกปรกจากบ้านเรือน โดยการฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจกับชุมชนต่างๆ เช่น การประกอบ การติดตั้งและดูแลรักษา ถังดักไขมันอย่างถูกวิธี เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ต่างๆ

นายชีระ วงศบูรณะ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ในสถานการณ์โรคโควิด-19 องค์การจัดการน้ำเสียได้งดกิจกรรมในวันสถาปนาครบรอบ 26ปี เพื่อหลีกเลี่ยงและป้องกันความเสี่ยงจากโรคโควิด-19 โดยองค์การจัดการน้ำเสียได้ร่วมกับหน่วยงานในต่างๆในการสนับสนุน สิ่งของ ที่มีความจำเป็นให้กับชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน