Daily Mirror

สร้างสรรค์มุมมอง
อย่างรอบด้าน
เห็นมิติที่กว้างกว่า

รร.เสนาธิการทหารบก นำกำลังพลมอบอาหาร-น้ำดื่ม ให้กับประชาชน

พลตรีดิเรก ดีประเสริฐ ผบ.รร.สธ.ทบ. พร้อมด้วยกำลังพลร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ได้นำอาหารกล่องและน้ำดื่มแจกจ่ายให้กับประชาชน ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงที่สัญจรไปมาด้านประตูหน้าอาคารฝั่ง ถนนพระรามที่ 5

วันศุกร์ที่ 4 มิ.ย. 64 เวลา 11.00 น. พลตรีดิเรก ดีประเสริฐ ผบ.รร.สธ.ทบ. พร้อมด้วยกำลังพลร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ได้นำอาหารกล่องและน้ำดื่มแจกจ่ายให้กับประชาชน ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงที่สัญจรไปมาด้านประตูหน้าอาคารฝั่ง ถนนพระรามที่ 5 เพื่อบรรเทาความทุกข์ยากในช่วงสถานการณ์วิกฤตโควิด – 19

พร้อมกันนี้ ยังได้ชี้แจงแนะแนวทางประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชน ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของการตรวจคัดกรอง การเว้นระยะห่าง และการรับฟังข้อเสนอแนะ เพื่อนำแนวทางที่ได้แนะนำไปปฏิบัติและขยายผลไปในพื้นที่ชุมชน ครอบครัว และคนที่รู้จักต่อไป