อบรม “การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ” ภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันพุธ ที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรมเพวา ลักชัวร์รี่ เรสซิเดนซ์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
.
นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑ สมุทรปราการ เป็นประธานเปิดอบรม การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ” ภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
.
โดยมี นายนพพร มานะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ในนามของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและเจ้าหน้าที่ กล่าวขอบคุณ นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑ สมุทรปราการ เป็นอย่างยิ่งที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมในวันนี้ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑ สมุทรปราการ ได้รับงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 ให้ดำเนินการโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ในกิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ให้กับสถานประกอบกิจการ SME/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน /กลุ่ม OTOP /ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และแรงงานนอกระบบ โดยการดำเนินการฝึกอบรมในหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ” จำนวน ๖ ชั่วโมง ซึ่งเป็นการบรรยายและฝึกปฏิบัติ ในหัวข้อ ความเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ และ พื้นฐานการจัดการทางธุรกิจ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีทักษะ แนวคิดในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ในสถานการณ์ต่าง ๆ

สามารถสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน การฝึกอบรมในวันนี้มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากสถานประกอบกิจการ /กลุ่ม TOP /กลุ่มวิสาหกิจชุมชน /ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ในพื้นที่ จังหวัดสมุทรปราการ รวมจำนวน ๗๙  คน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ปัญจขจรศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เป็นวิทยากรในการบรรยาย

ซึ่งท่านมีประสบการณ์การทำงาน ในการเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน ในเรื่องการลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลิตภาพด้านแรงงานให้กับสถานประกอบกิจการมาแล้วหลายสิบปี