[vc_row][vc_column][vc_column_text] ร่วมสืบสาน รักษาและต่อยอด ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
“โครงการคัดสรรคนดี.. สู่สังคม”

๑. รางวัลเกียรติยศ ๒๕๖๖
TONBOON NOBEL GOLD AWARDS 2023

 • A1-1 พระครู สุทธิเขมคุณ (สุบิน สุดพล) วัดแสงทองธราวาส
 • A1-2 พระมหา ระนอง เอี่ยมสันเที้ยะ เจ้าอาวาส วัดท่าอิฐ
 • A1-3 พระ แก้วมณี ตปสีโล วัดวังยาว
 • A1-4 พระ กฤษฎา นันทะยา
 • A1-5 พระครูปทุมสราพิทักษ์ (ธนงศักดิ์ อนุตฺตโร) เจ้าอาวาส วัดป่าวังบัวบาน จังหวัด หนองคาย
 • A1-6 พระสมบูรณ์ บุญเขตต์ วัดฉัททันต์สนาน ต. พร่อน อ. ตากใบ จ. นราธิวาส
 • A1-7 เจ้าอธิการนิญา ฐานุตฺตโร เจ้าคณะตำบลหลุ่งตะเคียน
 • A1-8 พระครูสกลวรานุกิจ ดร. (สุริยา รวิวํโส) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร รองเจ้าคณะอำเภอพรรณานิคม
 • A2-1 พระอธิการ ดร. ปรียงค์ อาภรณ์สุวรรณ (เมธิโน) เจ้าอาวาส วัดปิปผลิวนาราม อำเภอ บ้านค่าย จังหวัด ระยอง
 • A2-2 พระมหาชัย ธารคุโณ, ดร. (แก้วจันทกูล) วัดโปรดเกศเชษฐาราม อ.พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
 • A2-3 พระครูวิทิตปัญญาภรณ์, ดร. (สุชาติ เสงี่ยมจิตต์) วัดท่าข้าม เจริญศรัทธา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
 • A2-4 พระมหาดำรงค์ นริสฺสโร วัดหลวงอาเจนติน่า
 • A2-5 พระบัณฑิต ญาณธีโร วัดธรรมมังคลาราม สวีเดน
 • A2-6 พระครูวิบูลย์ปริยัตยาภรณ์ วัดเจริญธรรม เยอรมัน
 • A3-1 พระใบฎีกาสนอง จิตตะเพ็ง วัดสาครสุ่นประชาสรรค์
 • A3-2 พระปลัดนพดล คล้ายหงษ์
 • A3-3 พระปลัด อนุสรณ์ สนฺติกโร (เนียมสำลี) วัดหนองหอย
 • A3-4 พระ พุฒชาติ มูลตรี เลขานุการเจ้าคณะตำบลหินดาด
 • A3-5 พระ ไพบูลย์ศักดิ์ ธรรมอาชีพ
 • A3-6 พระครูปลัดสุธิเมธีปิยะสีโล เจ้าอาวาส วัดจำปาสะเอิง, ตำบล โพนครก อำเภอ ท่าตูม จังหวัด สุรินทร์
 • A3-7 พระมหามานพ อติโรจโน (คำโหย) เจ้าคณะตำบล รือเสาะ – ศรีสาคร
 • A3-8 พระใบฎีกาศรัญพัฒน์ ชยจิตฺโต (แสงอุทัย) วัดจันทร์ธาดาประชาราม ต. ตาเนาะแมเราะ อ. เบตง จ. ยะลา
 • A3-9 พระครูนันทธรรมวุฒิ นนฺวุฒโฒ (อินทจักร์) รองเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี, ยะลา-นราธิวาส, วัดนพวงศาราม อ. เมือง จ. ปัตตานี
 • A3-10 พระครูมงคลคุณาธาร ฐิตวโร (ธนะสุข) เจ้าคณะอำเภอ จังหวัดปัตตานี(ธ) วัดทุ่งข่อย อำเภอ แม่ลาน จังหวัดปัตตานี
 • A3-11 พระจิรโชค ปริสุทฺโธ วัดกระโจมทอง อำเภอ บางกรวย จังหวัด นนทบุรี
 • A3-12 พระจักรพรรดิ พรหมวงศา ติสสโร พระเลขา วัดป่าวังบัวบาน จังหวัด หนองคาย
 • A3-13 พระอธิการสุรพล จิรเปโม โพธิ์ประสาท เจ้าอาวาสวัดผึ่งแดด อ. บางปะหัน จ. พระนครศรีอยุธยา
 • A4-1 พระครูพิมลปญฺญาธร
 • A4-2 พระสมุห์ประกาศ อชิโต (เมืองน้อย) ผอ.ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานนานาชาติต้นบุญวิสาขา กำแพงเพชร
 • A4-3 พระครูพิมลบุญญาธร (น้อยน้ำคำ)
 • A4-4 พระสุธีวีรบัณฑิต, รศ.ดร. (ผลเจริญ) มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • A5-1 พระครูวรปัญญาประยุต ศรีนราธิวัฒน์ วัดราษฎร์สโมสร เจ้าคณะอำเภอ รือเสาะ - ศรีสาคร
 • A5-2 พระครูวินัยธรประพนธ์ สมสอาด พระทูตมูลนิธิต้นบุญวิสาขา ประเทศออสเตรีย
 • A5-3 พระครูวิศาลประชาทร (ศรีจันทร์) หัวหน้าที่พักสงฆ์ถ้ำเขาทองภาวนา
 • A6-1 พระครูสกลวรานุกิจ ดร. (สุริยา รวิวํโส) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร รองเจ้าคณะอำเภอพรรณานิคม
 • A6-2 บริบูรณ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน
 • A6-3 นาย สุธี แย้มสังข์
 • A6-4 นาย ชาตรี หลักแก้ว
 • A6-5 น.ส. วรินทร์ธาร จรัสสิริกุลชัย ผู้บริหาร บริษัท ซอฟท์เดบู จำกัด
 • A6-6 นาง วไลพร ถาวรวันชัย บริษัท ไทยถาวรกลการ จำกัด
 • A6-7 นาง วารี ศรีเจริญ
 • A6-8 นาย ปิยวัส ผดุงสรรพ
 • A6-9 ดร. นิรันดร์ ภิรมย์ลาภา อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
 • A6-10 นาย รัญญวัชร์ สืบพันธ์โกย ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน
 • A6-11 นาง กาพแก้ว มงคลศิริ
 • A6-12 น.ส. กุลธนันท์ มาแก้ว
 • A6-13 น.ส. เภามณี ชุชัยสงค์
 • A6-14 นาง รัศมีนีรนุช นุ้ยเย็น
 • A6-15 น.ส. ปวีณา ถาวร
 • A6-16 น.ส. ขวัญใจรัตน วิเศษพงศ์

๒. รางวัลเกียรติยศ ๒๕๖๖
DAILYMIRROR AWARDS 2023

VIP Nobel Gold Awards
 • VIP 1 Mr. Gabriele Marrocco โค้ชจากสโมสร เอซีมิลาน
 • VIP 2 Mr. Andrea Nicoli โค้ชจากสโมสร เอซีมิลาน
 • VIP 3 Mr. Saliva Emanuele โค้ชจากสโมสร เอซีมิลาน
 • VIP 4 Mr. Andrea Tumiati โค้ชจากสโมสร เอซีมิลาน
 • VIP 5 Mr. Claudio Zola โค้ชจากสโมสร เอซีมิลาน
 • VIP 6 MR. NUMATA HIROMASA นักร้องชาวญี่ปุ่น
 • VIP 7 นายศักดินา รักษ์อุดมการณ์
สาขา ศิลปินมหาชนดีเด่น
 • VIP 8 นาย สพัชญ์นนทน์ เซสพีเดส (ทูน หิรัญทรัพย์) ศิลปิน ดารา นักแสดง นักร้อง
 • VIP 9 นาย สุทธิพงษ์ วัฒนจัง ศิลปิน นักร้อง นักแต่งเพลง นักแสดง
 • VIP 10 คุณ มนสิชา บุณยสิทธิโสภณ ศิลปิน ดารา นักแสดง
 • VIP 11 นาย วสุ แสงสิงแก้ว (จิ๊บ ร.ด.) ศิลปิน ดารา นักแสดง นักร้อง
สาขา ผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมทางพุทธศาสนา
 • VIP 12 พลตรี วัชชรินทร์ สุวรรณรินทร์
 • VIP 13 อ.วทัญญู มุ่งหมาย Star Is Born Media Online
 • VIP 14 ว่าที่ รต. ธนัท ชัชวาลย์ เลขานุการสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย
 • VIP 15 น.ส. เขมจิรา บัณฑูรนิพิท
สาขา ผู้นำองค์กรดีเด่น
 • VIP 16 นาย เกียรติภูมิ สิริพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสมาร์ท
 • VIP 17 นาย กองตรี กฤษดา กฤตเมธานนท์ ที่ปรึกษานายกสภาทนายความและ ที่ปรึกษาเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
 • VIP 18 ดร. ปรัชญา สอนศิริ
 • VIP 19 นาย ซีวานดี ยาเดบ
 • VIP 20 นาย ภกร รงค์นพรัตน์ รองผู้อำนวยการองค์การค้าคุรุสภา (สกสค.)
 • VIP 21 นาย สมเกียรติ ผ่องจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ
 • VIP 22 นาย นรินทร์โชติ เมืองใจหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 จ.เชียงราย
 • VIP 23 นาย นเรนทร์ กรินชัย นายกสมาคมศิษย์เก่าศิลปศึกษา-ช่างศิลป
 • VIP 24 ร.ต.ท.หญิง อาทิติยา เบ็ญจะปัก Cat Organizer
 • VIP 25 น.ส. จตุพร สารสินธ์ บริษัท เอส.เจ.เอสธีติค จำกัด
สาขา นักธุรกิจดีเด่น
 • VIP 26 นาย สมยศ มั่นนิธิวรกุล
 • VIP 27 น.ส. จิรัฐิติกาล จันทราทิพย์
สาขา นักปกครองท้องถิ่นดีเด่น
 • VIP 28 ร.ต.อ.ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง
 • VIP 29 นาย สุทธพงศ์ บุราพันธ์
 • VIP 30 นาง มาลี บัวโฉม สาขา
 • VIP 31 คุณ ชาตรี ศรียาภัย นายกสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย
สาขา ครูผู้สอนดีเด่น
 • VIP 32 อ.ชาญกิตต์ ณ ระนอง Yoma Academy
สาขา นักแต่งเพลงดีเด่น
 • VIP 33 นาย ณัฐนพ ซื่อไพบูลย์ นักแต่งเพลงอิสระ, เจ้าของผลงานเพลง “หัวใจนักสู้” 20 ล้านวิว
 • B1-1 นาย ธนวัฒน์ สันตินรนนท์ บริษัท อินดัสเตรียล วอเตอร์ รีซอร์ส แมนเนจเม้นท์ จำกัด
 • B1-2 น.ส. อรพินทร์ พญาพิทักษ์สกุล ที่ปรึกษาสมาชิกวุฒิสภา
 • B1-3 ดร. เพ็ญจันทร์ ล้อสีทอง ประธานสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย
 • B1-4 นาย ธนวรรธน์ ศรีเพี้ยนเอม บริษัท ทีวีมิวสิค จำกัด (ค่ายเพลง ทีวีมิวสิค)
 • B1-5 นาย คชาสิทธิ์ ไตรทาน
 • B1-6 นาย ธีทัต แก้วโภคา
 • B1-7 นาย บัญชา งามชื่น
 • B1-8 นาย กัณฑ์อเนก ชัยพิบูลวัฒน์
 • B1-9 นาง ปิยมาภรณ์ จันณรงค์ ผอ. โรงเรียนบ้านปรือพันไถ จ.กำแพงเพชร
 • B1-10 น.ส. สุนทรี โลหะพืช ผู้จัดการ ค่ายมวย จิตรเมืองนนท์
 • B1-11 นาย ยมนิล นามวงษา (หนุ่มโจ) หัวหน้าหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพง
 • B1-12 นาง อนงค์นุช นามวงษา หมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพง
 • B1-13 นาย สมศักดิ์ คำสนิท วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น
 • B1-14 นาย นพดล ศรีทอง กรรมการบริหาร บริษัท วีลีฟเวล จำกัด ใน สปป.ลาว
 • B1-15 ดร. อรวีร์ สมจิตร บริษัท แลนเลยพลาซ่า จำกัด, ห้างทอง อภิรมณี
 • B1-16 น.ส. ฤชากร อำไพศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
 • B1-17 นาย วชิระ เจริญสาคร ประธานบริหาร บริษัท สาครเคเบิ้ล จำกัด
 • B1-18 นาย คงวุฒิ ยอดพยุง ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู
 • B1-19 นาย ภัทรธนะดิษฐ์ กลิ่นบัวแก้ว
 • B1-20 นาย ธนาพนธ์ คงชัย ประธานGMTกู๊ด เมนจท์ประเทศไทย จำกัด
 • B1-21 นาย อนุกูล ไพบูรณ์ ผู้บริหาร ค่ายเพลง พนมรุ้งเรคคอร์ด
 • B1-22 นาย พลวรรธน์ พญาพิทักษ์สกุล กรรมการผู้จัดการบริษัทไทยสติ๊คเฮิร์บ จำกัด
 • B1-23 นาย ภัทรธนะดิษฐ์ กลิ่นบัวแก้ว
 • B1-24 นาย พรชัย สืบเนื่อง
 • B1-25 นาง ปิยนาถ มณีรัตนายล นายกสมาคมส่งเสริมศักยภาพบุคคลบกพร่องทางการเรียนรู้แห่งประเทศไทย
 • B1-26 นาย ณัฐสุโชค สีห์บทเตชเสนี ประธาน ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
 • B1-27 น.ส. ดวงกมล ทองดวง ผู้จัดการเขต โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ตัวแทน), ผู้อำนวยการสำนักสงฆ์
 • B1-28 Mr. Xiang Guanquan
 • B1-29 ดร. นิพัทธ์พนธ์ สุวรรณชนะ
 • B1-30 นาย อธิพล อุ่นสมัย ทนายความอาสาสมัคร ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย
 • B1-31 นาย พัฒนศักดิ์ พ่วงศรีรักษา
 • B1-32 คุณ อุบลวรรณา ตินตบุตร
 • B2-1 นาย วีรพล ยิ้มสินสมบูรณ์
 • B2-2 นาย ธนารัตน์ จิตต์พายัพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีเอชซีจี กรุ๊ป จำกัด
 • B2-3 นาย พลวรรธน์ พญาพิทักษ์สกุล กรรมการผู้จัดการบริษัทไทยสติ๊คเฮิร์บ จำกัด
 • B2-4 นาย กษิณ บัวไข
 • B2-5 น.ส. พากร จันทนาคม เซี่ยงจี้ขอนแก่น by หมอหนิง
 • B2-6 นาย ธนโชค เหล่าคำ
 • B2-7 น.ส. นูรมา แสมเน็ง บริษัท พีเอ็นเจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
 • B2-8 น.ส. อรัชพร บัวแสง บริษัท ซี.ที.เอ็ม. ฟู๊ดโปรดักส์ แอนด์ ฟาร์ม จำกัด
 • B2-9 นาย รัตนโยธิน พิมพ์จันทร์ บริษัท โยชิจัง (ประเทศไทย) จำกัด
 • B2-10 ดร. สิทธา นาแพง บริษัท MP LAND AND HOUSE CO.,LTD
 • B2-11 นาย สมภพ ราชทองเลิศ บริษัท ริช วัน ทูไนน์ จำกัด
 • B2-12 นาง กุหลาบ สุโพธิ์ บริษัท เคเอดีดี สมาร์ท จำกัด
 • B2-13 น.ต. สรคม มะลิอ่อน บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น อินดัสเทรียล จำกัด
 • B2-14 คุณ วนิดา มะลิอ่อน บริษัท ไทย พลาตินั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • B2-15 นาย วิทยา ย๊ะ บริษัท อันดา 8995 จำกัด
 • B2-16 นาย ธัชกร หนุนภักดี บริษัท ชอยลี จำกัด
 • B2-17 นาง วไลพร ถาวรวันชัย บริษัท ไทยถาวรกลการ จำกัด
 • B2-18 นาง พิจิกา ธำรงธรณิน Bee Rich Project, บี ริช โปรเจค
 • B2-19 นาย ปกรณ์ ภูผาลีซอ บริษัท เพอร์เฟค ไลท์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
 • B2-20 ดร. ธีระยศ ภัทรสกุล บริษัท ดีไซน์ อีทีซี จำกัด
 • B2-21 นาย นิพันธ์ โสภาวงษ์
 • B2-22 น.ส. ณภัสนันท์ นิธิกุลธนาศิลป์
 • B2-23 น.ส. อรุณี ชุ่มจินดา ธุรกิจ ปลาหมึกย่างหัวฟาด
 • B2-24 นาย จิระพันธ์ ศักดิ์สนธ์
 • B2-25 น.ส. เยาวภา แรงสู้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เควาย เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย
 • B2-26 น.ส. จอมขวัญ นาโควงค์ ธุรกิจส่วนตัว
 • B2-27 น.ส. ศิวพร ปัดนัย ศัลยกรรมเกาหลีใต้ครบวงจร เดอะไทม์
 • B2-28 น.ส. คุณารัตน์ ช่อผกา ประธาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผกาสลักภัณฑ์
 • B2-29 นาย เรืองกิตติ์ บัณฑิตเจริญเลิศ
 • B2-30 Mr. KYAWNI, MYANMAR
 • B2-31 น.ส. เพชรพิณลดา เลิศวงค์ชัย บริษัท เลิศวงค์ เออีซี จำกัด
 • B2-32 นาย ชนันท์ธิพัฒน์ พรรัตนวงศ์ บริษัท อีซี่พลัสออนไลน์ จำกัด
 • B2-33 นาย ธรรมนันท์ ทวีพรตระกูล
 • B2-34 นาย ธณัชช์ฆภัสร ฉลองธนอนันต์
 • B2-35 นาง พิมพ์ปญา รัตนเสนีย์
 • B3-1 นาง ฐิติรัตน์ เฉลิมทิพย์ บริษัท พีเค เฮิร์บ จำกัด, PK HERB CO., LTD.
 • B3-2 นาง เปรมสุดา ขุนอินทร์ ผลิตภัณฑ์ กาแฟบ้านขุนอินทร์
 • B3-3 นาย กุลเทพ ซื่อเจริญกิจ
 • B3-4 นาย ฐิติวงศ์ วงศ์กตัญญู บริษัท เมจิก แอ๊ดวานซ์ จำกัด
 • B3-5 นาย ณภูภณ กลัดกลีบ ผลิตภัณฑ์ อาร์นาย อินคาออยด์, บริษัท ริชทูไนน์ จำกัด
 • B3-6 นาง บุษชษา กลัดกลีบ ผลิตภัณฑ์ ทามบิวตี้, บริษัท ริชทูไนน์ จำกัด
 • B3-7 น.ส. ภัณฑิรา แก่นกสิกรรม
 • B3-8 น.ส. ไอลดา สุวรรณหุ บริษัท อีซี่พลัสออนไลน์ จำกัด
 • C1-1 นาย อรุณ ภาวิไล
 • C1-2 นาย โชคชัย ตันประเสริฐ นักแสดง, ผู้กำกับละคร - ผู้จัดละคร
 • C1-3 ดร. ธีรศักดิ์ พันธุจริยา (โก้) ประธานกรรมการบริษัท โคอิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, บริษัท โคนี่ บิ้วตี้ คอสเมติกส์(ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ขนนก จำกัด
 • C1-4 นาง ผ่องศรี เอี่ยมสนธิ
 • C1-5 นาย ไอศูรย์ คงดี
 • C2-1 นาย ณาธร อัคคธนาชัย
 • C2-2 น.ส. รินดา ประกอบบุญ อุปนายกสมาคมหมอลำอีสาน
 • C2-3 นาย ปรีชา โนรินทร์ ศิลปินในสังกัด พนมรุ้งเรคคอร์ด
 • C2-4 นาย สุริยันต์ ฦาชา ศิลปิน อิสระ
 • C2-5 น.ส. สมใจรักษ์ ศรีเกษ ศิลปินในสังกัด ข้าวสารแลนด์
 • C2-6 น.ส. กฤติยา นาครินทร์ ศิลปิน
 • C3-1 นาย วรชัย เฉิดเรือง หมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพง
 • C3-2 นาย อภิรักษ์ สัตย์ชาพงษ์ เอ ไมค์ทองคำ
 • C3-3 น.ส เพ็ญผกา ไวยพัฒน์ (ยูกิ ไหทองคำ) ค่ายไหทองคำเรคคอร์ด
 • D1-1 นาย ไพซอล อาแว นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส
 • D1-2 นาย สรรพสิริ อรชัยพันธ์ลาภ นายกเทศมนตรี, เทศบาลตำบลท่าสายลวด
 • D1-3 นาย บุญสม วันเด็น
 • D2-1 พ.ต.อ. ดร. ณรัฐช์พงศ์ อุดมศรี ผู้กำกับการสอบสวน กองบังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค 2
 • D2-2 พลตรี ดร. ปุญชรัสมิ์ มีพร้า ที่ปรึกษากองทัพบก
 • D2-3 ดร. ชยานันท์ ญาณวารี นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
 • D2-4 พันตรี สัณชัย ผาสิน
 • D2-5 นาย บรรณกร เนตรสว่าง ผู้ใหญ่บ้าน สังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • D2-6 นาย เดชธนา สายระดา สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 • D2-7 น.ส. ปรีดารัตน์ พลละเอียด กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • D2-8 ดร. กฤตสุชิน พลเสน อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัย
 • D2-9 นาง รุ่งนภา แสนแก้ว ศึกษานิเทศก์, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม
 • D2-10 นาย นรินทร์ แสนแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา, สพป.นครพนม.เขต 1

 • D2-11 นาย วชิระ พลพิทักษ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา, สพป.นครพนม เขต 1
 • D2-12 นาย สุระกัณฑ์ ต้องเดช ผู้อำนวยการสถานศึกษา, สพป.สกลนคร เขต 1
 • D2-13 น.ส. ฤชากร อำไพศรี รองผู้อำนวยการประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต2
 • D2-14 นาย ธิติทัศน์ ธนัชนนท์เดชน์ ผู้อำนวยการสำนักองค์การค้าคุรุสภา (สกสค.)
 • D2-15 นาย ปุณยวีร์ บุญสุข หัวหน้าส่วนองค์การค้าคุรุสภา (สกสค.)
 • D2-16 จ.ส.ต. พีรพัฒน์ ไวแสน ผู้อำนวยการสถานศึกษา, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1
 • D2-17 นาย อัครพล คำภูแสน
 • D2-18 นาย ณอนรรฆ์ สุขรี ผู้อำนวยการสถานศึกษา, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
 • D3-1 ศ.ดร. สรนันทน์ ร.เอกวัฒน์
 • D3-2 น.ส. ธนินท์ธร คำทองสุข ครูจุ๋มอาสาพัฒนาบ้านเกิด
 • D3-3 นาย สมใจ แช่มชื่น โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
 • D3-4 น.ส. นุสรา วงมา ครูสอนประจำโรงเรียนบ้านปรือพันไถ จ.กำแพงเพชร
 • D3-5 นาย วรเวก เชื้อทอง วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น
 • D3-6 นาย นันทกร แก้วประเสริฐ วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น
 • D3-7 น.ส. สิริพร ครองชีพ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัย
 • D3-8 นาง สุดาลักษณ์ ไวแสน ครูผู้สอน, โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม, สพม.นครพนม
 • D3-9 น.ส. วันเพ็ญ ชากิจดี ครูผู้สอน, โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม, สพม.นครพนม
 • D3-10 น.ส. ดลสิตาภา ด้วยอินทร์
 • D3-11 นาง ไพจิตร จันทร์ค้ำ ครูชำนาญการพิเศษ, โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง, สพป. อุบลราชธานี เขต 1
 • E1-1 นาย ชาญณรงค์ เนาวรัตน์นวกุล
 • E1-2 พ.ต.ท.ราชภิภพ ขุมทรัพย์ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 2
 • E1-3 ดร. วสุธิดา พูนกลัด
 • E1-4 นาย ภราดร มนตรีกุล ณ อยุธยา
 • E1-5 มาดาม ดวงใจ จิตทรารักษ์
 • E1-6 นาง ธนภร พันธ์เกษม
 • E1-7 น.ส. มชาฎา อีฟเวรี่ แคนดี้, ศิลปิน - นักแสดง
 • E1-8 น.ส. รัตนาภรณ์ อุดทุม (อุ๋งอิ๋ง) สาวน้อยเพชรบ้านแพง
 • E1-9 น.ส. มุขศจีย์ ทวีศุกลรัตน์ บริษัท Prife International (Thailand) Co.,Ltd.
 • E1-10 นาย อัศนัย ชาติชนะ โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้าสมุทรปราการ
 • E1-11 น.ส. ศุภกานต์ นิ่มแสง โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
 • E1-12 น.ส. อรพรรณ สมัครกสิกิจ โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา
 • E1-13 น.ส. เอมิกา ชัยตรีกาล โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
 • E1-14 น.ส. นรีรัตน์ จันทร์คราญ คณะทำงานโครงการพิพิธภัณฑ์ครุฑ ร่วมปลูกฝัง สืบสานความซื่อสัตย์ กตัญญู และความดีสู่เยาวชน
 • E1-15 น.ส. ณธิกา สุขเกิดผลเชษม คณะทำงานโครงการพิพิธภัณฑ์ครุฑ ร่วมปลูกฝัง สืบสานความซื่อสัตย์ กตัญญู และความดีสู่เยาวชน
 • E1-16 นาย ธนวรรธน์ โนสุ
 • E1-17 นาย ณรงค์ แซ่ตั้ง เจ้าของร้าน ห้วยแถลงอลูมิเนียม, รับเหมาติดตั้งกระจกอลูมิเนียม
 • E1-18 นาย รัชชานนท์ รวงผึ้ง
 • E1-19 น.ส. กัญญาพัชร์ ทรงทับทิม
 • E1-20 นาย ภูรินทร์ ชมชื่น
 • E1-21 นาย วัชรินทร์ สท้านวัฒน์
 • E1-22 นาย ประพันธ์ ฤทธิวงศ์ บรรณาธิการ เจ้าของเว็ปไซต์ ด้ามขวานชายแดนใต้
 • E1-23 น.ส. อภัสรา อัศวมีคุณ
 • E1-24 น.ส. พรวลัย ช่างทำ
 • E1-25 นาย นฤนาท ศรีเพ็ญ
 • E1-26 น.ส. ปนัดสร นาครินทร์ ศิลปิน
 • E1-27 นาย นันทิพัฒน์ กุคำจัด
 • E1-28 น.ส. ปิยดา ยนต์จอหอ นักศึกษา มทร.อีสาน นครราชสีมา
 • E1-29 นาย อรรถสิทธิ์ เหลืองไพบูลย์
 • E2-1 น.ส. กรรณิกา เกื้อสกุล
 • E2-2 ด.ญ. จิราภา ละออง
 • E2-3 ด.ญ. จีรวรรณ นวมกระจ่าง
 • E2-4 ด.ญ. สุภัสสร วินทะไชย โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ๕ กำแพงเพชร
 • E2-5 ด.ญ. ฐิติรัตน์ เจนจบ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ๕ กำแพงเพชร
 • E2-6 ด.ญ. สุนันทา ทองภา โรงเรียนลานกระบือวิทยาคม กำแพงเพชร
 • E2-7 ด.ญ. โชติกา ทองคุ้ม โรงเรียนบ้านบึงกระดาน กำแพงเพชร
 • E2-8 ด.ช. ธีระภัทร์ กรวดนอก โรงเรียนบ้านบึงกระดาน กำแพงเพชร
 • E2-9 ด.ช. ภัทรพล เจนจบ โรงเรียนบ้านบึงกระดาน กำแพงเพชร
 • E2-10 ด.ช. พีระภัทร์ กวนแก้ว โรงเรียนบ้านบึงกระดาน กำแพงเพชร
 • E2-11 ด.ช. ธนกฤต รอดกสิกรรม โรงเรียนบ้านบึงกระดาน กำแพงเพชร
 • E2-12 ด.ช. กรรชกร ซื่อสัตย์ โรงเรียนบ้านปรือพันไถ กำแพงเพชร
 • E2-13 ด.ช. กิตติธัช สังข์กฤษ โรงเรียนบ้านปรือพันไถ กำแพงเพชร
 • E2-14 ด.ญ. กัลยารัตน์ สมศรี โรงเรียนบ้านปรือพันไถ กำแพงเพชร
 • E2-15 ด.ญ. สุภัสสร วินทะไชย โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ ๕ กำแพงเพชร
 • E3-1 นาย วันธันวา ชูวงศ์
 • E3-2 นาย พชรวิชญ์ ไพบูลย์
 • E3-3 นาย เปรมกมล เหลืองศักดาพิชญ์
 • E3-4 นาย ณัฐปกรณ์ ลายสวัสดิ์
 • E3-5 คุณ ยลฤดี เฉลยวงษ์
 • E3-6 นาย ณัฐวุฒิ หอมลำดวน
 • E3-7 นาย ชาติ บุญเกิด
 • E3-8 นาย ทัศนะ ปิ่นตา
 • E3-9 นาย จักรี นนแก้ว
 • E3-10 คุณ รุ้งเพชร เกษเนตร์
 • E3-11 นาย กฤษณะ จุลจันทร์
 • E3-12 นาย อนุชา จันทรวงศ์
 • E3-13 นาย ดนัย เรืองสุวรรณ
 • E3-14 นาย กุลเดช นิ่มอนงค์ ลิเกมณธน ศิษย์หอมหวล
 • E3-15 นาย นัทวุฒธ์ พรหมชัย ลิเกมณธน ศิษย์หอมหวล
 • E3-16 คุณ สุจิตรา วิเศษศักดิ์ ลิเกมณธน ศิษย์หอมหวล
 • E3-17 นาย สุรนารถ พรหมชัย ลิเกมณธน ศิษย์หอมหวล
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]