Team

ธันวาคม 2, 2014 | คอมเม้น 0

ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ท่านหญิงประภาพันธฺ ภาณุพันธุ์ กรโกสียกาจ
ประธานอำนวยการ มาดามแม่ ดร.ต้นบุญ วิสาขา
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พลเอกสมชาย วงษ์ประกอบ, พล.ต.อ.ดร.วิระชัย ทรงเมตตา, พล.ต.ท.มนตรี ยิ้มแย้ม, พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย, พล.ต.ท.อัคราเดช พิมลศรี, พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล, พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ, พล.ต.ต.ดร.ชยุต มารยาทตร์, พลโทการุณ อินทองคำ, พล.ต.ต.สุชาติ กาญจนวิเศษ, พล.ต.ต.ธงชัย วงศ์ศรีวัฒนกุล, พล.ต.ต.เอกชัย บุญวิสุทธิ์, พล.ต.ต.พนัญชัย ชื่นใจธรรม, พล.ต.ต.นิธิธร จินตกานนท์, พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง, พล.ต.ต.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์, พล.ต.พินิจ แสงแก้ว, พล.ต.สาทร มีอุดร, พ.ต.อ.พินิจ ไชยเสนีย์, พ.ต.อ.ขวัญชาติ ไขแสง, พ.ต.ท.ดร.ธวัชชัย แสวงทรัพย์, พ.ต.ท.เสรี จันทร์ด้วง, ร.ต.อ.สมเกียรติ คัมภิรานนท์ (บช.น.), นรินทร์ เศรษฐีใจเย็น, สนธยา ยานนท์แก้ว, ดร.สมบัติ ฤกษ์สมุทร, วรพล จันทร์งาม, จินตนา ผ่องแผ้ว, ศักดิ์ชัย ชำนาญแทน, จิตพนธ์ ทะเลรัตน์, ณัฎฐ์ ก้อนคำ, ชญาดิษฐ์ บุนนาค, ศิริชัย นันทะวงษ์, สิกรณ์ ภูมิกำจร
ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย พ.ต.อ.ศิวาพัชญ์ สนิทนวนธนรัฐ, ร.ต.อ.พล ชีพทีฆ์
กฎหมาย ประเสริฐ ขวัญมงคล
ผู้อำนวยการ เชษฐา พี.เซียวตง
รองผู้อำนวยการ อ.ยศ ททายุต, นันทพร ศรีบุญ
• รองผู้อำนวยการฝ่ายการเมือง วัชรี วรรณศรี
หัวหน้ากองบรรณาธิการ ชีวันธร ภูษี
บรรณาธิการ/ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา วิสาขา อมตะเศรษฐี
บรรณาธิการ ชวเลิศ วิไล
บรรณาธิการบริหาร ลักษยา พงศ์ชัยศรีกุล
บรรณาธิการข่าวการเมือง-อาชญากรรม ผู้ช่วยศาสตรจารย์ศิวาวิทย์ สำเร็จผล
บรรณาธิการข่าวการเมือง กิตติศักดิ์ ครุฑประเสริฐ

บรรณาธิการข่าวอาชญากรรม เสรี ดวงแก้ว
บรรณาธิการวิชาการและสังคม ดร.ชูศักดิ์ เกียรติก้องนที
บรรณาธิการกีฬา ภูมิพัฒน์ จตุรภัทร

บรรณาธิการภาพ อนุวัฒน์ มานะมณีวงศ์, นาย วุฒิ เชาว์ศิลป์ • ช่างภาพ เอกพันธ์ วัชรินทรชัย, นฤชิต รุ่งเรือง
กองบรรณาธิการ รัตน์ ราศิวงศ์, ถนัด แสงวิเชียร, บุญช่วย บุญยิ่ง, กรณินทร์ ดวงแก้ว, ณัฐนันท์ ชัยทิยพ์วรรณ, กิตติธัช จารุพงศ์, Berthold Strackerjan, มานิต ละม้ายกุล, บุญนำ ดุสดี, วรทัต เครือวรานนท์, สมศักดิ์ วัฒนปัญญากุล, อัครัฐ วัฒนปัญญากุล, ภานุพันธ์ ทองกล่ำ, ธรรมรัตน์ วงศ์สุริยะวัฒนา, บุญช่วย บุญยิ่ง, ขุนเพชร ดีอินทร์, ผน จันทร์แจ่ม, เมธี กิมศรี, ชัยสิทธิ์ ใจบุญ, กริช อิสโร, จตุรงค์ นาคเกิด, สมพร ขิงทอง, เอกชัย บินหะยีอาระซัน, สังเวียน ทัพภู, นูซีรา และ, ธนพล มัตติโก, คำมูล คนดี, ฉลอง สุระการ, ภานุวัฒน์ มั่งมูล, ธนาธร แสนโชติ, มณฑนา แสนโชติ, สุพัฒน์ ศรีสุข, นาย จิรภาส จักรทุม, อาภรณ์ หนูห้อง, ธนพัฒน์ หนูห้อง
คอลัมนิสต์ ศักดินา รักษ์อุดมการณ์, สุขะวุฒิ วรธรรม, ปรีชา นาฬิกุล, ฐิติภาษณ์ สิทธ์ศรีภูมิ, อาจารย์รอบคอบ สินธุแสง
โฆษณา กิจกรรมพิเศษ อนิรุธ พันธุ์สอาด, สโรชา ย้วยความดี
เลขากองบรรณาธิการ จิตรา พลาษี, นคร วะเกิดเป้ม