วช.เตรียม โชว์นวัตกรรมจัดการขยะให้เป็นศูนย์ ในงาน Thailand Friendly Design Expo ครั้งที่ 5

พฤศจิกายน 7, 2020 | คอมเม้น 0

วช.เตรียม โชว์นวัตกรรมจัดการขยะให้เป็นศูนย์ ในงาน Thailand Friendly Design Expo ครั้งที่ 5 ต่อยอดงานวิจัยสู่ภาคธุรกิจ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
.
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ผู้จัดงาน Thailand Friendly Design Expo 2021 : มหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 5 และสถาบันการศึกษาต่างๆ จัดแถลงข่าว และเปิดตัว “โครงการประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะให้เป็นศูนย์ (Zero Waste Innovation Contest)” ต่อยอดงานวิจัยสูภาคธุรกิจ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ อาคาร วช.1 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า ปัญหาขยะล้นโลกเป็นปัญหาใหญ่ที่ทั่วโลกกำลังประสบอยู่ในปัจจุบัน  จากข้อมูลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อปี พ.ศ. 2563 ประเทศไทยติด 10 อันดับแรกของประเทศที่ปล่อยขยะลงสู่ทะเลมากที่สุดในโลก

โดยกว่าครึ่งหนึ่งที่ไหลลงมหาสมุทรนั้น เป็นพลาสติกที่ย่อยสลายยาก และในปี พ.ศ. 2562 พบว่า ปริมาณขยะที่ประเทศไทยสร้างขึ้นอยู่ที่ 28.7 ล้านตัน ซึ่งมากกว่าปี พ.ศ. 2561 อยู่ 3% โดยถูก คัดแยก ณ ต้นทางและจำกัดอย่างถูกต้องรวม 22.9 ล้านตัน แต่ยังเหลือขยะอีก 5.8 ล้านตัน คิดเป็น 20% ของขยะทั้งหมด กลายเป็นปัญหาขยะมูลฝอย โดยเฉพาะขยะพลาสติกและขยะทะเล จึงเป็นปัญหาที่ทุกคนต้องให้ความสำคัญและร่วมกันแก้ไข

“การประกวดในครั้งนี้ หวังจะส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันด้านนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาขยะในเชิงพื้นที่ทั่วไป และพื้นที่ชายฝั่งทะเล ด้วยกลไกการบูรณาการและส่งเสริมการเชื่อมโยงงานวิจัยกับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวิจัย นำไปสู่การต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ ในอนาคต และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการประกวดนวัตกรรมดังกล่าว จะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากประชาชน ชุมชน สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่สนใจ” รองผู้อำนวยการ วช.กล่าว
.
นายกฤษนะ ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ผู้จัดงาน Thailand Friendly Design Expo 2021 : มหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 5 กล่าวว่า ปัญหาขยะทั้งทางบก และทางทะเล เป็นภัยใหญ่ใกล้ตัวของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตต่างๆ เนื่องจากส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมเป็นอย่างมาก และทำลายบรรยากาศทางการท่องเที่ยว ด้วยเหตุนี้ งาน Thailand Friendly Design Expo 2021 ซึ่งจะจัดขึ้นที่ไบเทคบางนาในช่วงต้นเดือนเมษายนปีหน้า จึงได้จับมือกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสถาบันการศึกษาต่างๆ จัดการประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะให้เป็นศูนย์ เพื่อนำงานวิจัยไปสู่ภาคปฏิบัติที่เห็นผล จับต้องได้ และต่อยอดสู่ภาคธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
.
“เราจะคัดเลือกผลงานที่ชนะการประกวด สามารถต่อยอดทางธุรกิจได้ รวมถึงสุดยอดนวัตกรรมที่สร้างความเป็นมิตรกับชีวิต ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ไปจัดแสดงและจำหน่ายภายในงาน Thailand Friendly Design Expo 2021 มหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 5 คาดว่าจะได้รับความสนใจจากประชาชนที่จะมาเข้าชมงานเป็นจำนวนมาก” ประธานจัดงาน Thailand Friendly Design Expo 2021 กล่าว
.
ด้าน ดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์ ผู้อำนวยการแผนงานท้าทายไทย : ทะเลไทยไร้ขยะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเผยว่า การจัดงานในครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับ นักเรียน นักศึกษา รวมถึง ชุมชน หมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนที่สนใจ เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมสังคมให้เกิดการพัฒนา และลดขยะ ในโครงการประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะให้เป็นศูนย์ (Zero Waste Innovation Contest)” เพื่อส่งเสริมให้เกิดแข่งขันด้านนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่เทศบาล และพื้นที่ชายฝั่งทะเล และให้เกิดการพัฒนาการเชื่อมโยงงานนวัตกรรมกับชุมชน รวมถึงการต่อยอดการนำนวัตกรรมไปพัฒนาในระดับธุรกิจ หรือใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริง
.
สำหรับโครงการประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะให้เป็นศูนย์ ได้จัดประกวดผลงานโดยแบ่งเป็น 2 ประเภท รวม 3 กลุ่มรางวัล  คือ 
.
(1)  ประเภทระบบรวบรวมและขนส่งขยะ ซึ่งคุณสมบัติผู้ส่งผลงาน คือ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และมีสมาชิกอย่างน้อย 3 คน  เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ – 20 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีรางวัลดังต่อไปนี้ 
.
รางวัลที่ ๑ มูลค่า ๘๐,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ ๒ มูลค่า ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ ๓ มูลค่า ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลชมเชย ๒ รางวัล ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
.
(1) ประเภทระบบการลดและกำจัดขยะ ซึ่งแบ่งการประกวดออกเป็น 2 พื้นที่เป้าหมาย คือ พื้นที่ติดชายฝั่งทะเล และพื้นที่ทั่วไป ซึ่งคุณสมบัติผู้ส่งผลงาน คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ชุมชน หมู่บ้าน และส่งประกวดเป็นกลุ่ม เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 โดยมีรางวัลดังต่อไปนี้ 
.
รางวัลที่ ๑ มูลค่า ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ ๒ มูลค่า ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ ๓ มูลค่า ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลชมเชย ๒ รางวัล ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
.
ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทางอีเมล  ZeroWasteInnovation@gmail.com 
.
ส่วนการประกาศผลรางวัล และรับรางวัล จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564 ภายในงาน Thailand Friendly Design Expo 2021 : มหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 5 ณ ฮอลล์ 101 ศูนย์นิทรรศการ และการประชุม ไบเทค-บางนา กรุงเทพมหานคร
.
*** ติดตามข่าวการประกวด หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
.
Facebook : https://www.facebook.com/FriendlyDesignThailand
เว็บไซต์ : http://thailandfriendlydesignexpo.com/th
Twitter : https://twitter.com/ThailandFd
Instagram : https://www.instagram.com/friendlydesignthailand
.
หรือ โทร. 081-855-1199 และ 081-562-9541
.
https://www.facebook.com/274118559596845/posts/1299178877090803/