พช. จับมือ สถาบันอาหาร หนุนเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP พัฒนายืดอายุเมนูอาหารถิ่นรสไทยแท้

มิถุนายน 9, 2020 | คอมเม้น 0

พช.ผนึกสถาบันอาหาร ดำเนินโครงการยืดอายุผลิตภัณฑ์ OTOP หนุนยกระดับอาหารถิ่นรสไทยแท้
.
ต่อเนื่องจาก
โครงการยกระดับมาตรฐานอาหารถิ่นรสไทยแท้ (OTOP Authentic Thai Taste) เมื่อปี 2561 ซึ่งมีผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มอาหารและเครื่องดื่มได้การรับรองและให้ใช้ตราสัญลักษณ์อาหารถิ่นรสไทยแท้ร่วม 600 รายจากผู้ประกอบการกว่า 2,000 ราย และปี 2563 นี้ เล็งคัด 10 เมนูเด่น
.
ต่อยอดพัฒนายืดอายุผลิตภัณฑ์ให้เป็นสินค้าอาหารแปรรูปที่สะดวกต่อการบริโภค พร้อมสู่ตลาด ทั่วประเทศไม่น้อยกว่า 205,000 ชิ้น
.
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า พช. ได้ร่วมมือกับสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ดำเนินโครงการยืดอายุผลิตภัณฑ์ OTOP อาหารถิ่นรสไทยแท้ โดยมีจุดมุ่งหมาย
.
ในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการพัฒนายืดอายุผลิตภัณฑ์ พัฒนาให้เป็นสินค้าอาหารแปรรูป
.
ที่สะดวกต่อการบริโภค มีมาตรฐานการผลิต คุณภาพคงที่ทั้งด้านวัตถุดิบ กระบวนการปรุง รสชาติ และ
ความปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ OTOP อาหารถิ่นรสไทยแท้ กิจกรรมภายใต้โครงการเริ่มจากรับสมัครผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มอาหาร ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารถิ่นรสไทยแท้ เพื่อพัฒนาให้มีศักยภาพทางการผลิตในเชิงพาณิชย์ จำนวน 50 ราย เข้าร่วมโครงการเพื่อ
.
รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีในการยืดอายุผลิตภัณฑ์ และแปรรูปเป็นสินค้า
ที่สะดวกต่อการบริโภค เนื่องจากอาหารปรุงสุกนั้น มีอายุในการบริโภคช่วงระยะเวลาสั้น ไม่เกิน 3 วัน ส่งผลให้อาหารเสียเป็นภัยต่อผู้บริโภค การยืดอายุผลิตภัณฑ์และแปรรูป จึงเป็นช่องทางและโอกาสใน
.
การขยายธุรกิจของผู้ประกอบการให้ออกสู่ตลาดที่ใหญ่ขึ้น จากนั้นคัด 10 ผลิตภัณฑ์เมนูอาหารถิ่นรสไทยแท้จาก 600 เมนู 5 ภูมิภาค
ในโครงการอาหารถิ่นรสไทยแท้ (OTOP Authentic Thai Taste) ปี 2561 ที่มี ความโดดเด่นเรื่องวัตถุดิบท้องถิ่น เครื่องเทศ พืชผักพื้นบ้าน
.
รวมถึงสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ
มาทดลองพัฒนายืดอายุผลิตภัณฑ์ โดยใช้เทคโนโลยี 2 แบบ คือ เทคโนโลยีการทำแห้งเยือกแข็งแบบสูญญากาศ หรือ ฟรีซดราย (Freeze dry) และ เทคโนโลยีการฆ่าเชื้อด้วยแรงดันสูง หรือ รีทอร์ท (Retort) ผลิตเป็นสินค้าต้นแบบเชิงพาณิชย์เพื่อทดสอบตลาดและสร้างการรับรู้ไปสู่เครือข่ายอาหารไทย และผู้บริโภค โดยมีเป้าหมายให้กระจายสินค้าต้นแบบทั่วประเทศไม่น้อยกว่า 205,000 ชิ้น