“ดีเอสไอ ปลูกต้นกล้าแห่งความดี” และจัดตั้ง “ตู้ปันสุข ปันน้ำใจ” เพื่อประชาชน

พฤษภาคม 28, 2020 | คอมเม้น 0

ดีเอสไอ ปลูกต้นกล้าแห่งความดี และจัดตั้ง ตู้ปันสุข ปันน้ำใจ เพื่อประชาชน
.
วันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00 น. นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ, พันตำรวจโท ปกรณ์ สุชีวกุล, พันตำรวจโท สุภัทธ์ ธรรมธนารักษ์ และพันตำรวจเอก อัครพล บุณโยปัษฎัมภ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมกันปลูกต้นไม้ และแจกพันธุ์กล้าไม้ แก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ภายใต้โครงการจิตอาสาพระราชทาน “ปลูกต้นกล้าแห่งความดี เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล พิธีบรมราชาภิเษก และเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563

ประกอบกับ ในวันที่ 3 มิถุนายน 2563 เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี คู่ขวัญองค์ประมุขของปวงชนชาวไทย พระองค์ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม จึงมีนโยบายให้กระทรวงยุติธรรม ให้การดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) พันตำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม จึงมีดำริให้กรมสอบสวนคดีพิเศษจัดตั้ง “ตู้ดีเอสไอ ปันสุข ปันน้ำใจ เพื่อประชาชน” ขึ้น ณ บริเวณหน้าอาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ ริมถนนแจ้งวัฒนะ

รวมทั้งจัดตั้งบริเวณที่ทำการของศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ในพื้นที่ภาคต่าง ๆ อีกจำนวน 10 แห่ง เพื่อเป็นสถานที่สำหรับใช้เป็นสื่อกลาง ในการแบ่งปันอาหาร เครื่องอุปโภค บริโภค อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ยาสีฟัน แปรงสีฟัน เป็นต้น สำหรับแบ่งปันช่วยเหลือผู้ยากไร้ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในวงกว้าง

โดยข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมแรง ร่วมใจกันเสียสละบริจาคสิ่งของไว้ที่ตู้ดังกล่าว และเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธานำสิ่งของมาบริจาคในตู้ (กำหนดเปิด – ปิดตู้ ในวัน เวลาราชการ) เพื่อร่วมทำบุญแบ่งปันด้วย อันเป็นการแสดงออกถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ต่อเพื่อนมนุษย์ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร และถวายเป็นพระราชกุศลในวันครบรอบพระราชสมภพด้วย