กสอ. จัดงาน Digital Day ระดมซอฟต์แวร์สนองธุรกิจ SME ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน

กุมภาพันธ์ 3, 2020 | คอมเม้น 0

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ดีเดย์ จัดงาน Digital Day ขนสตาร์ทอัพและผู้ให้บริการซอฟต์แวร์กว่า 30 ราย นำเสนอโปรแกรมให้เอสเอ็มอีใช้ฟรี
.
ไม่น้อยกว่า 6 เดือน หวังผลักดันให้เกิดดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน ปรับตัวสู้ศึกยุค 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมขยายฐานลูกค้าให้สตาร์ทอัพและผู้ผลิตซอฟต์แวร์ไทย
ตั้งเป้าปี 63 มีเอสเอ็มอีเปลี่ยนมาใช้ระบบดิจิทัลไม่น้อยกว่า 2,000 ราย และมีภาคีเครือข่ายบริษัทผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ ไม่น้อยกว่า 50 บริษัท ลดต้นทุน เพิ่มยอดขาย ไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท
.
นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า ปัจจุบันสภาวะการณ์เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของโลกมีความผันผวนอยู่ตลอดเวลา
เป็นผลมาจากความก้าวหน้าในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง รัฐบาลโดย นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี จึงได้มีข้อสั่งการ
ให้กระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้การนำของนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เร่งดำเนินการสร้างกลไกเพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจของเอสเอ็มอี

รวมทั้งเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศให้เท่าทันต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว กระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์กับการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 หรือ Industry 4.0

ซึ่งมุ่งเน้น การขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือสำคัญ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจของเอสเอ็มอี ซึ่งมีอยู่กว่าร้อยละ 99.7 ของอุตสาหกรรมทั้งประเทศให้สามารถเพิ่มยอดขาย ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เพิ่มช่องทางการบริการ รวมทั้งสร้างนวัตกรรมสินค้าและบริการต่าง ๆ

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) หาแนวทางในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบดิจิทัล ในการบริหารจัดการธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม ขณะเดียวกัน กสอ. ได้เล็งเห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการ