มหกรรมภูมิปัญญาผู้สูงวัยในทุกมิติ “ทอดน่อง ท่องตลาด ชมปราชญ์วัยเก๋า”

กุมภาพันธ์ 3, 2020 | คอมเม้น 0

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดย นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เผยว่า ในปี 2564 ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์ นั่นคือ มีผู้ที่อายุมากกว่า 60 ปี เกิน 20% ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ จากสถานการณ์ดังกล่าวได้สร้างความตื่นตัวให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเป็นจำนวนมากในการเตรียมความพร้อมเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
.
ซึ่งหน่วยงานสำคัญอย่าง พม. โดย ผส. ซึ่งถือเป็นหน่วยงานหลักที่มุ่งสร้างความตระหนัก เพื่อให้สังคมเห็นความสำคัญของกลุ่มผู้สูงอายุ รวมทั้งต้องการให้สังคมเห็นว่าผู้สูงอายุไม่ได้เป็นภาระแต่เป็นพลังขับเคลื่อนสังคมได้ เพราะผู้สูงอายุเป็นผู้ที่มีทั้ง ภูมิความรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา ควรส่งเสริมให้เป็นทรัพยากรที่เข้มแข็ง มีคุณค่า และเป็นพลังของสังคมผ่านกิจกรรมภูมิปัญญาผู้สูงอายุ

เนื่องจากสิ่งที่ผู้สูงอายุได้สร้าง หรือใช้ภูมิปัญญาต่างๆ ส่งผลถึงการพัฒนาผู้สูงอายุในมิติต่างๆ ที่ทำให้ผู้สูงอายุเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ (Active Ageing) ได้แก่ มิติสุขภาพ ภูมิปัญญาที่มีความสามารถในการพัฒนาสุขภาพ เสริมพลังกาย ขยายพลังใจของกลุ่มผู้สูงอายุ หรือกลุ่มคนวัยอื่น มิติเศรษฐกิจ ภูมิปัญญาก่อให้เกิดอาชีพ และรายได้ สร้างโอกาสต่อยอด มิติสังคม ภูมิปัญญาผู้สูงอายุสามารถก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมเพื่อทำประโยชน์ให้กับสังคม เป็นเครือข่ายผู้สูงอายุที่เข้มแข็ง อันนำไปสู่การสร้างความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าในตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม เข้าใจและเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุมากขึ้น และมิติสภาพแวดล้อม ภูมิปัญญาผู้สูงอายุในบางเรื่องก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมของครอบครัว ชุมชนให้ดีขึ้น สามารถสร้างโอกาสและความพร้อมของการมีส่วนร่วมในสังคมได้

กรมกิจการผู้สูงอายุ จึงได้กำหนดจัดงาน มหกรรมภูมิปัญญาพัฒนาผู้สูงวัยในทุกมิติ “ทอดน่องท่องตลาด ชมปราชญ์วัยเก๋า” ขึ้น โดยมุ่งหวังให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้เห็นถึงศักยภาพ ความสามารถ และพลังของผู้สูงอายุ ร่วมกันสร้างโอกาส ความภาคภูมิใจ และเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุ นอกเหนือจากการร่วมชื่นชมและอุดหนุนผลิตภัณฑ์จากฝีมือของผู้สูงอายุ ผลของการจัดงานไม่เพียงเป็นการสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุ แต่ยังเป็นการแสดงให้เห็นพลังขับเคลื่อนสังคมของผู้สูงอายุ ซึ่งสอดคล้อง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท ด้านการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ ที่มีเป้าหมายให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี

นางสุจิตรา กล่าวต่ออีกว่า มหกรรมภูมิปัญญาพัฒนาผู้สูงวัยในทุกมิติ  “ทอดน่อง ท่องตลาด ชมปราชญ์วัยเก๋า” จะจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 -17.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ชั้น 2 อาคาร รัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ภายในงานท่านจะได้พบกับสินค้าและผลิตภัณฑ์จากฝีมือผู้สูงอายุ การเสวนาเพื่อการสร้างแรงบันดาลใจและสร้างความเข้าใจให้กับสังคม ในหัวข้อ การเสริมคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่คนหลายวัย โดยวิทยากรที่นำภูมิปัญญาผู้สูงอายุมาเป็นเครื่องมือใน การสร้างสินค้า ผลิตภัณฑ์ การถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ การแสดงของผู้สูงอายุบนเวที และการประกวดชิงรางวัล
.
“ทั้งนี้ ทุกท่านจะเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างคุณค่า ความภูมิใจและสร้างพลังให้แก่ผู้สูงอายุ สร้างความตระหนักและเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างคนทุกวัยเพื่อการเป็นสังคมสูงอายุที่พร้อมในอนาคตในทุกมิติ ทั้ง มิติสุขภาพ มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสภาพแวดล้อม ต่อไป” นางสุจิตรา กล่าวในตอนท้าย