“องคมนตรี” ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน “ร.ร. ราชประชานุเคราะห์ 55” จ.ตาก

กุมภาพันธ์ 29, 2020 | คอมเม้น 0

วันที่ 29 ก.พ. 2563 เวลา 08.00 น. พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก พร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการจัดการศึกษา และพบปะพูดคุยกับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วยพล.ต.สุปัญญา วิไรรัตน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 310 พล.ต.ต.ปริญญา วิศิษฐฎากุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ

ผลงานด้านความสำเร็จของการจัดการศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ได้รับรางวัลเหรียญทอง 16 เหรียญ เหรียญเงิน 9 เหรียญและเหรียญทองแดง 7 เหรียญ จากการเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 32 รายการ นอกจากนี้ยังมีความสำเร็จในด้านการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี มีการสนับสนุนและมุ่งเน้นการใช้สื่อที่ทันสมัยได้แก่ Smart TV ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนมีสื่อ Smart TV ครบทุกห้องเรียน ครูผู้สอนมีการปรับเปลี่ยนเทคนิคการสอนที่มีความสะดวกรวดเร็ว เห็นภาพจริง ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระ เกิดความกระตือรือร้นและใฝ่เรียนรู้เพิ่มมากขึ้น

ในการนี้องคมนตรีได้เยี่ยมชมห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งได้รับการสนับสนุนสิ่งของพระราชทานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 25 เครื่อง จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยจัดตั้งเป็นห้องสืบค้น ชื่อว่า “ห้องโลกแห่งจินตนาการ” และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการอาหาร ชมทักษะฝีมือนักเรียนในการทำขนมไทย ทำเบเกอรี่ ซึ่งเป็นการสอนให้นักเรียนได้รู้จักการประกอบอาชีพ

โอกาสนี้ องคมนตรี ได้มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ให้แก่โรงเรียน โดยมี นายศรยุทธ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 เป็นผู้รับมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน เพื่อมอบให้แก่นักเรียนต่อไป ในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนได้รับทราบ ยังความปลื้มปิติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 มีนักเรียน จำนวน 897 คน ครูและบุคลากรทั้งหมด จำนวน 90 คน จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพนักเรียน ให้เกิดทักษะการเรียนรู้ทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ รวมทั้งทักษะการดำรงชีวิต และปลูกฝังการเสริมสร้างอุปนิสัยพอเพียง เพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข