“มูลนิธิต่อต้านการทุจริต” จัดงานมอบรางวัลเกียรตินิยม เชิดชู “ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ”

มกราคม 21, 2020 | คอมเม้น 0

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต จัดงาน “มูลนิธิต่อต้านการทุจริตพบสื่อ สร้างกระแสต้านโกง และร่วมแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ที่ได้รับรางวัลเกียรตินิยม” ในวันจันทร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

โดย มูลนิธิต่อต้านการทุจริตการป้องกันการทุจริต เน้นการพัฒนาคน เยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้มีความประพฤติ ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต จิตอาสา เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ให้เป็นที่รับรู้ ประจักษ์กว่าสังคม และชุมชน สามารถเข้าถึงประชาชนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ สร้างความตระหนัก และเพิ่มพลังคุณธรรมในการร่วมสร้างความตระหนัก และเพิ่มพลังคุณธรรมในการร่วมสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบง่ายยิ่งขึ้น

ภายในงาน หลังจากกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน โดย ดร.ประหยัด พวงจำปา ประธาน อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมภาพลักษณ์ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต จากนั้นเป็นการปาฐกถา ธรรมและพรปีใหม่ เรื่อง “หลักธรรมกับการพัฒนาประเทศในยุค Disruption” โดย สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธฺมมธโช) ต่อด้วยการชมวีดีทัศน์ ผลการดำเนินงานมูลนิธิต่อต้านการทุจริตระยะแรก (ปี 2560 – 2562) และชมวีดีทัศน์เกียรติประวัติ ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริตจากองค์กรและหน่วยต่างๆ ในโอกาสได้รับรางวัล
.
ต่อจากนั้น ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต กล่าวขอบคุณ ผู้ร่วมงานและกล่าวถึงแผนงานที่มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ในปี ๒๕๖๒ เพิ่มเติม และผู้ที่ให้การสนับสนุนมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ในปี ๒๕๖๓ พร้อมถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก และปิดท้ายด้วยช่วง “ศ.วิชา พบปะสื่อแนวร่วมสร้างกระแสต้านโกง”
.
หากท่านใดมีความประสงค์เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมและสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิต่อต้านการทุจริตได้ โดยบริจาคเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี มูลนิธิต่อต้าน การทุจริต ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 983-7-27255-4
.
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ชั้น21 ศูนย์ศึกษาวิภาวดี มหาวิทยาลัย อาคาร TST Tower ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
.
เว็บไซต์ www.acf.or.th
อีเมลล์ : info.acf2559@gmail.com
โทรศัพท์ 097-289-9246
โทรสาร 02-085-3902