มช.เฉลิมฉลอง 55 ปี “ลูกช้างคืนถิ่น” 31 มกรา

มกราคม 6, 2020 | คอมเม้น 0

ร่วมเฉลิมฉลองแห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “มช. 55 ปี สร้างคนดีให้แผ่นดิน”
.
55 ปี มช. “ลูกช้างคืนถิ่น” คิดถึงบรรยากาศเก่าๆสมัยเป็นนักศึกษา
ประเพณีรับน้องขึ้นดอยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล ความสามัคคี และสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับหมู่นักศึกษา หนึ่งเดียวในประเทศ จากอดีตสู่ปัจจุบัน “อ่างแก้ว” ศูนย์รวมแห่งความทรงจำที่แสนสวยงาม ต่างมีเรื่องราวหลากหลาย ยังคงอยู่ในความทรงจำเช่นเดิม ทุกคนต้องรู้จักอ่างเก็บน้ำอ่างแก้วเป็นอย่างดี ที่นี้เป็นที่พักผ่อนของเด็กมหาลัย ไม่ว่าสุข หรือทุกข์ก็ทำให้คิดถึงเสมอ แม้วันเวลาผ่านไปนานเท่าใด ก็ยังเหมือนเดิม คิดถึงอดีต….ที่แสนหวาน ความรักและความผูกพัน….ที่งดงามยังคงอยู่ตลอดกาล (โอ้อ่างแก้วแววตา ชายเมื่อหญิงมาหาความเย็นร่ม….)
.
“มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของเรางามพร้อม สมภูมิลำเนาที่พวกเราแสนภูมิใจ สร้างความหวัง ศรัทธา วิทยาพาเรืองไกล พวกเราขอเทิดทูนไว้ด้วยดวงใจพร้อมเพรียงบูชา…”

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภูมิภาค จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐ และเจตนารมณ์ของประชาชนในภาคเหนือ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ได้เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2507 และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2508 นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดให้ วันที่ 24 มกราคมของทุกปี เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และในปี พ.ศ. 2563 นี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ครบรอบ 55 ปี แห่งการสถาปนา ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงกำหนดให้มีการจัดงานเฉลิมฉลอง 55 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้หัวข้อ “มช. 55 ปี สร้างคนดีให้แผ่นดิน” เราสร้างคนดีให้แผ่นดินมายาวนาน 55 ปี และเตรียมพร้อมวางแนวทาง CMU Transformation สู่ “ก้าวใหม่ มช.” สนับสนุนการศึกษารูปแบบใหม่ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผลักดันการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาการดำเนินงานด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมต้นแบบเพื่อชุมชน และร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ในโอกาสอันดีนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงได้จัดงานเฉลิมฉลอง 55 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU 55th Anniversary) ในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 โดยได้รับความร่วมมือ ร่วมแรง รวมใจจากประชาคม มช. ทุกภาคส่วน เพื่อการเฉลิมฉลองในวาระสำคัญครั้งนี้ สำหรับกิจกรรมแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “มช. 55 ปี สร้างคนดีให้แผ่นดิน” จะมีกิจกรรมตลอดทั้งวัน

“ภาคเช้า” งานเฉลิมฉลอง 55 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การบรรยายสรุปความเป็นมา อดีต ปัจจุบัน อนาคต ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศาสตราจารย์คลินิก นพ. นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “55 ปี มช. สร้างคนดีให้แผ่นดิน” โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการกล่าวแสดงความยินดี โดยนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้แทนอาคันตุกะจากต่างประเทศ เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อประชาคม มช. ทุกระดับ ประกอบด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และภาคส่วนต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อดีตผู้บริหารและบุคลากร ผู้มีอุปการคุณแก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนผู้บริหารและผู้แทนมหาวิทยาลัยคู่มิตรจากต่างประเทศ จำนวนประมาณ 1,300 คน

“ภาคบ่าย” การเสวนาวิชาการนานาชาติ (International Dialogue) เรื่อง “SDGs and the Role of Universities”เวลา13.30 – .00 น. ณ สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศและนานาชาติ เพื่อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนความเห็นและแนวทางที่จะนำไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs – Sustainable Development Goals) ซึ่งเป็นเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ
.
ภาคค่ำ” จัดกิจกรรม 2 งานคือ 1) งานเลี้ยงรับรองอาคันตุกะรับเชิญจากต่างประเทศ เวลา 16.00 – 18.30 น. ณ ศาลาธรรม สำหรับคณะผู้บริหาร และผู้แทนมหาวิทยาลัยคู่มิตรจากต่างประเทศซึ่งเป็นอาคันตุกะต่างประเทศรับเชิญที่มาร่วมงานจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ 16 แห่งทั่วโลก และ 2) งานสู่เหย้า ลูกช้างคืนถิ่น “55 ปี ชาว มช.” เริ่มเวลา 17.00 – 21.30 น. ซึ่งเป็นกิจกรรม จัดโดยสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ร่วมงานประกอบด้วย นักศึกษาเก่า นักศึกษาปัจจุบันทุกรุ่น ทุกรหัส และบุคลากร กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 17.00 น. โดยนักศึกษาเก่าทุกรุ่น ทุกรหัส จะร่วมกันสักการะศาลพระภูมิมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลังจากนั้น ณ บริเวณศาลพระภูมิ-ลานสัก-ศาลาอ่างแก้ว-ลานสังคีต มีกิจกรรมมากมาย ชม ชิม ช้อป และสนุกสนานกับ Alumni Walking Street พบกับซุ้มอาหารจากสมาคม/ชมรมนักศึกษาเก่า มากกว่า 30 ซุ้ม กิจกรรม Meet & Greet กับนักศึกษาเก่าที่มีชื่อเสียง ชมขบวน “วิจิตรแห่งหิมพานต์” และขบวนฟ้อนเล็บพร้อมบายศรีสู่ขวัญ การขับร้องเพลงประทับใจ 6 เพลง โดยนักร้องกิตติมศักดิ์ และการแสดงไฮไลท์สุดอลังการของงาน คือการแสดงละครเพลง (The Musical) “ขวัญข้ากลับมา มช.” มีนักแสดงกว่า 100 ชีวิต บรรเลงดนตรีโดย CMU Alumni Band and Orchestra พร้อมระบบแสง สี เสียง Visual Effect ตระการตา และปิดท้ายด้วยการร้องเพลง “ศักดิ์ศรี มช.” ร่วมกันเพื่อสร้างความทรงจำ….ด้วยรักและผูกพัน ติดตามรายละเอียดงานเฉลิมฉลอง 55 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ที่ www.cmu.ac.th