โครงการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับนโยบายต่างๆ ของเทศบาลและของรัฐบาล

พฤศจิกายน 19, 2019 | คอมเม้น 0

Hua Hin Strong : 19 พ.ย. 62 นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับนโยบายต่างๆ ของเทศบาล และนโยบายของรัฐบาล (กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดตั้งชมรมเทศบาลเมืองหัวหิน STRONG องค์กรพอเพียงต้านทุจริต) ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมรัตนพิทักษ์ (สาขาวัดหัวหิน) โดยมีนายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ เพื่อนำเมืองหัวหินไปสู่ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ. ศ. 2560-2564) ตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” (Zero Tolerance and Clean Thailand) โดยกำหนดพันธกิจหลักของเมืองหัวหินผ่านตัวแทนภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการฯ ในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตการ ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากลด้านยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตและยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย

โดยการอบรมดังกล่าว มีคณะผู้บริหารเทศบาล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการจำนวน 86 คน ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงาน ป.ป.ช. และได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้แก่ นายทะนงศักดิ์ ม่วงมณี ประธานโค้ชหัวหิน STRONG (อดีตผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดประจวบฯ) ผู้แทนจากสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดประจวบฯ และทีมโค้ช หัวหิน STRONG ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2562