“สนองพระราชดำริ” สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า พัฒนาภาษาไทยกลุ่มชาติพันธุ์บนดอย

กันยายน 9, 2019 | คอมเม้น 0

โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟัง – พูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง ตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
.
นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จไปเยี่ยมประชาชนในชนบท ห่างไกลและทุรกันดาร ทอดพระเนตรเห็นสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ทำให้ทรงทราบถึงปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความยากจน ความขาดแคลนอาหารและปัจจัยต่างๆ การขาดโอกาสได้รับบริการทางด้านสาธารณสุขและด้านการศึกษา

โดยพระองค์ทรงตั้งพระราชหฤทัยให้ประชาชนทุกระดับชั้นได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน ปัญหาประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ บนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร โดยเฉพาะผู้สูงวัยบางส่วนยังไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยด้วยการฟังและการพูดได้ นับเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พระองค์ทรงห่วงใย โดยเฉพาะการใช้ภาษาไทยติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นภายนอกชุมชนในเรื่องต่างๆ เช่น การทำมาหากิน การรักษาพยาบาล เป็นต้น ทรงมีพระราชดำรัส แสดงความห่วงใยประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ ตามแนวตะเข็บชายแดน และถิ่นทุรกันดาร

จึงทำให้เกิด โครงการนำร่องส่งเสริมพัฒนาทักษะการฟัง พูด ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูงขึ้น ในพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก มีหน่วยงานร่วมกิจกรรม 3 หน่วยงาน ได้แก่ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน(ตชด ) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา

และมีการขยายผลพื้นที่เป้าหมายเพิ่มขึ้นใน 5 จังหวัด ได้แก่  จังหวัดเชียงราย  จังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดตาก  จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดน่าน ในปี 2562 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรงบประมาณให้กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 สำหรับพัฒนาความรู้ความสามารถของครูสังกัดโรงเรียนในความรับผิดขอบ จำนวน 25 โรงเรียน และโรงเรียนในสังกัดกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 2 โรงเรียน  และ สำนักงาน กศน. ได้จัดสรรงบประมาณให้กับ สำนักงาน กศน. จังหวัดน่าน สำหรับพัฒนาความรู้ความสามารถของครูในพื้นที่โครงการ

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เป็นประธานพิธีเปิด การประชุมครูแกนนำและวิทยากรหลัก เพื่อทบทวนกระบวนการฝึกอบรม และปรับปรุงคู่มือการฝึกอบรมครูโครงการนำร่องส่งเสริมพัฒนาทักษะการฟัง พูด ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง โดยมีนางยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดน่าน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมน่านกรีนเลควิว รีสอร์ท ตำบล ไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน ในส่วนของจังหวัดน่าน ภายใต้การดำเนินงานในเชิงบูรณาการ ระหว่างภาคีเครือข่ายทั้ง 3 หน่วยงาน โดยมีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน เป็นผู้ประสานงาน และได้ดำเนินงานพัฒนาความรู้ความสามารถของครู โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม คือ 1 กลุ่มผู้ที่ยังพูดภาษาไทยไม่ได้ ฟังภาษาไทยยังไม่เข้าใจ อายที่จะพูดคุยกับคนแปลกหน้า  2 กลุ่มที่พอจะพูด-ฟังและสื่อสารภาษาไทยได้บ้างแต่ยังไม่ชัดเจน
.
และเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 16.00 น. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่านการุณ สกุลประดิษฐ์ มาเป็นประธานพิธีปิด มอบเกียรติบัตร และมอบนโยบายให้กับครูแกนนำ วิทยากรหลัก เพื่อทบทวนกระบวนการฝึกอบรม และปรับปรุงคู่มือการฝึกอบรมครูโครงการนำร่องส่งเสริมพัฒนาทักษะการฟัง พูด ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือ  และตรวจเยื่ยมติดตามรายงานผลงานของครูแกนนำ จากการอบรมเชิงปฏิบัติการเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน -2 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา
.
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟังพูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสารให้ผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง ที่ยังฟังและพูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสารไม่ได้ สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารกับคนในชุมชนและนอกชุมชนได้ โดยไม่อาย ไม่กลัว ด้วยวิธีธรรมชาติ ตามวิถีชีวิตประจำวัน แบบไร้กระบวนท่าของครู มีผู้ช่วยครูที่เป็นบุตรหลาน ญาติพี่น้อง เพื่อนบ้าน และผู้นำกลุ่มต่างๆในชุมชน เช่น การใช้ภาษาไทยในการซื้อขายสินค้า การสื่อสารกับหมอ  พยาบาล ในยามป่วยไข้ หรือการใช้เพื่อติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ ดังนั้นเพื่อให้ได้ทราบถึงความก้าวหน้า และผลในการดำเนินงานโครงการนำร่อง
.
ซึ่งจะนำข้อมูลไปพัฒนาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ ขยายผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจะได้บทสรุปรายงานโครงการเพื่อนำความกราบบังคมทูล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าในลำดับต่อไป การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้า และผลการดำเนินงานโครงการนำร่อง จึงทำให้เกิดผลงาน โรงเรียนบ้านสบปืน Model “โครงการการทำขนม”
.
(ติดตามผลงานได้จาก https://www.youtube.com/watch?v=sjQ-hryO3Fc โรงเรียนบ้านสบปืน Model)  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟัง – พูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง ในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริ  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำเสนอโครงการของครูแกนนำ ครูกัลยา  เจนจิจะ  และครูย้ง  แสนโซ้ง จากโรงเรียนบ้านสบปืน ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน
.
โดยได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงานโดยมีนางสาววนิพร ไฝสุข ครูโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว ร่วมงานแบ่งปันประสบการณ์ทำกิจกรรมไปพร้อมๆกัน ยังมีนางสาวทัศนีย์ บุญราศรีจิโรจ และนางนารีรัตน์  หอมดอก พี่สาวต่างถิ่นคอยช่วยเหลือทำให้กิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากคณะครู และทำหน้าที่ผู้ช่วยครูของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์โรงเรียนบ้านสบปืนทุกท่าน นางสุภาพ รัตนประภา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสุจิตรา ยาวิไชย  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อหลวง คอยให้กำลังใจในการทำงาน พร้อมหน่วยงานสายตรง นางมนัสนันท์ ทายา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบปืน นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์ผอ.สพป.น่าน ๒ และนางยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดน่าน
.
ที่สำคัญยิ่ง กว่าจะเป็นผลงานโรงเรียนบ้านสบปืน Model ขื้น ได้รับความเมตตา ให้โอกาส ให้คำปรึกษา ให้กำลังใจ และสร้างตวามอบอุ่นแก่บรรดาครูแกนนำทุกๆคน จากท่านอาจารย์ ดร.ทองอยู่ แก้วไทรฮะ วัย ๗๘ ปี ปูชนียบุคคล ควรค่าแก่การยกย่อง ผู้ปิดทองหลังพระ น้อมถวายตัวถวายงานเป็นฟันเฟื่อง ช่วยขับเคลื่อนงานสนองพระราชดำริ เป็นทั้งนักคิด นักปฎิบัติ ไม่เคยบ่นว่า “เหนื่อย” แต่กลับให้กำลังใจ
.
อีกทั้งหยิบยื่นโอกาสที่ดีให้ครูบนดอยตัวเล็กๆได้มีพื้นที่ ใช้ความรู้ความสามารถ เข้าร่วมโครงการและนำเสนองานทุกครั้ง เพื่อเผยแพร่ผลงาน นับเป็นคุณูปกรต่อสังคม โดยมีท่านอาจารย์เรวัฒน์ สุธรรม เป็นที่ปรึกษาคู่ใจ คอยห่วงใย ทุ่มเททั้งแรงกายพร้อมแรงใจ นิเทศติดตามงานโครงการอย่างต่อเนื่อง ดั่งคำกล่าวที่ว่า  เกิดมาทั้งที ตายดีให้ได้ ชีวิตมิวางวาย น้อมถวายงาน ทดแทนคุณแผ่นดิน