มทร.รัตนโกสินทร์ พร้อม…เป็นมหา`ลัย ในกำกับของรัฐ

สิงหาคม 5, 2019 | คอมเม้น 0

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ส่งคณะผู้บริหารศึกษาดูงาน เตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มอบหมาย ผศ.ดร.กฤชกนก สุทัศน์ ณ อยุธยา รองอธิการบดี นำทีมผู้บริหารระดับกลางของมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร หลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง รุ่นที่ 4  เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และระบบบริหารจัดการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ณ ห้องประชุมประภา ประจักษ์ศุภนิติ ชั้น 9  อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมี อาจารย์ธนิตสรณ์  จิระพรชัย รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ ให้เกียรติต้อนรับและบรรยายถึงความเป็นมา การเตรียมการ และการบริหารงานมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐในรูปแบบของ มจธ. นอกจากนั้นยังได้ตอบข้อซักถามและให้คำแนะนำแก่คณะผู้บริหารของมทร.รัตนโกสินทร์ ว่า การออกนอกระบบไม่ได้น่ากลัว ขอให้ทุกคนในองค์กร จงมี ความหวัง ความเชื่อ และศรัทธา ไม่เพียงแค่ศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเท่านั้น ในวันที่ 2 สิงหาคม 2562 คณะผู้บริหารของ มทร.รัตนโกสินทร์ชุดดังกล่าว ยังได้เดินทางไปศึกษาดูงานการเป็น มหาวิทยาลัยในกำกับของมหาวิทยาลัยศิลปากรอีกด้วย