“วิศวะ มทร.รัตนโกสินทร์” พัฒนาระบบขนส่งทางน้ำ “รับThailand 4.0”

กรกฎาคม 24, 2019 | คอมเม้น 0

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 ก.ค.2562 ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์อธิการบดี มอบหมายให้รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนา “โครงการพัฒนาทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้งานเครนขนย้ายตู้คอนเทรนเนอร์ขึ้นและลงเรือสำหรับระบบขนส่งทางน้ำ” ณ ศูนย์นวัตกรรมโลจิสติกส์และระบบขนส่งทางน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้รับ งบประมาณยุทธศาสตร์ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านระบบ ขนส่งทางน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ทั้งนี้คณะผู้ดำเนินงานโครงการได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้โปรแกรมเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับประยุกต์ใช้งาน ด้านระบบขนส่งทางน้ำจึงทำความร่วมมือกับบริษัท ยูเอสอี.โฟล – ไลน์ จำกัด และ บริษัทเอส.ดี.เอ.กรุ๊ปจำกัด เข้าร่วมเป็นวิทยากร ในโครงการพัฒนาทักษะพื้นฐาน เกี่ยวกับการใช้งานเครนขนย้ายตู้คอนเทรนเนอร์ขึ้นและลงเรือ สำหรับระบบขนส่งทางน้ำ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ซึ่งลักษณะของโครงการ เป็นการบรรยายและแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมจำลองการควบคุมการทำงาน และใช้งานเครนสำหรับท่าเรือ และโปรแกรมบริหารจัดการท่าเรืออัจฉริยะ เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน ด้านระบบขนส่งทางน้ำในโลกยุคดิจิทัลให้มีมาตรฐาน เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 และสอดคล้องเชื่อมโยงตามพันธกิจ และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยฯคือ “มุ่งผลิตวิศวกรนักปฏิบัติที่เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรม ทำงานเป็นสู่สังคม การประกอบการ”