“สัมมนาบริบทใหม่การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามแผนฯ 20 ปีและการคัดเลือกคกก.ลุ่มน้ำ”

กรกฎาคม 13, 2019 | คอมเม้น 0

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ(สทนช.)จัดสัมมนาเรื่อง “บริบทใหม่การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปีและพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561″ โดย ว่าที่ร้อยตรี สมชัย แตงไทย ผู้่เชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการลุ่มน้ำและเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ำน่าน-ลุ่มน้ำยม บรรยายเกี่ยวกับ “ร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (2561-2580)

ผศ.อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ บรรยายหัวข้อ พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 และกฎหมายลำดับรอง และบริบทใหม่การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศไทย ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากจังหวัดในภาคเหนือตอนล่างกว่า 120 คน ได้ขอแสดงความคิดเห็นและอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง

ประเด็นที่น่าสนใจคือแนวทางการคัดเลือกคณะกรรมการลุ่มน้ำในระดับชาติและระดับลุ่มน้ำในพื้นที่ภูมิภาคต่างๆ การจัดตั้งอนุกรรมการลุ่มน้ำในระดับจังหวัดลุ่มน้ำหลักและลุ่มน้ำรองหรือลุ่มน้ำสาขา รวมถึงประเด็นการจัดตั้งองค์กรลุ่มน้ำของผู้ใช้น้ำตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ 2561 ที่กังวลกันว่าจะมีความยุ่งยากและผู้ใช้น้ำในพื้นที่อาจขาดโอกาสในส่วนนี้ นอกจากนี้นายมรกต อารียะ คณะกรรมการลุ่มน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ เสนอประเด็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าในพื้นที่ราบเช่นป่าสะแกและป่าหัวไร่ปลายนา เพราะพบว่าในลุ่มน้ำสะแกกรังและลุ่มน้ำท่าจีน ปากคลองมะขามเฒ่า ยังคงมาป่าเหล่านี้อยู่ในพื้นที่ใกล้ชุมชนเมือง
.
เพื่อเป็นการรักษาสภาพพื้นที่สีเขียวที่จะสร้างความชุ่มชื่นให้คงอยู่ต่อไปและลดกระแสภาวะโลกร้อน จึงจำเป็นที่จะอนุรักษ์สภาพป่าเหล่านี้ไว้ให้เป็นมรดกสืบต่อไป ซึ่งนายอนันต์ เพ็ชรหนู ผอ.ลุ่มน้ำน่าน และนายมรกต อารียะ ผู้แทนคกก.ลุ่มน้ำน่านและหน.ศูนย์ข่าวเดริมิเร่อร์นิวจังหวัดอุตรดิตถ์ จะได้เข้าร่วมการอบรม หลักสูตร “การเผยแพร่และสร้างความเข้าใจใน พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 ที่ รร.เอบีน่า กรุงเทพมหานคร ด้วย