“ปวินทร วงศ์สุวรรณ์” จิตรกรรมไทย “เพาะช่าง” คว้าสองรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561

กรกฎาคม 31, 2019 | คอมเม้น 0

“ปวินทร  วงศ์สุวรรณ์”จิตรกรรมไทย”เพาะช่าง”มทร.รัตนโกสินทร์ เรียนดี  ผลงานเยี่ยม คว้าสองรางวัล รางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 และ รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2562

นายปวินทร วงศ์สุวรรณ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาจิตรกรรมไทย ภาควิชาศิลปประจำชาติ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้รับรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทักษะความรู้พื้นฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดไว้ สอดคล้องกับ สนองพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อันจะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองทางด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

น้องได้เล่าถึงที่มาและเกณฑ์ของการได้รับทุนว่า ที่มาของการได้รับทุนรางวัลพระราชทาน มหาวิทยาลัยได้เสนอรายชื่อนักศึกษาและเอกสารแจ้งผลการประเมินและคัดเลือกต่อ คณะกรรมการประเมินและคัดเลือก นักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับสถาบัน โดยส่งนักศึกษาปกติ 1 คน เท่านั้น โดยมีการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับรางวัลตามภูมิภาค โดยต้องเป็นนักศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา (ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75 และมีผลงานดีเด่นซึ่งคุณลักษณะพื้นฐาน ต้องมีคุณลักษณะพื้นฐานที่ดีใน 5 องค์ประกอบ ดังนี้
.
1.การศึกษาเล่าเรียน ต้องเป็นผู้มีความรู้ มีทักษะพื้นฐานตามระดับการศึกษา สามารถคิดและแก้ปัญหา และมีความขยันหมั่นเพียร ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
.
2.การมีทักษะในการจัดการและการทำงาน สามารถตัดสินใจสร้างงานและวางระบบการทำงาน
สามารถทำงานเป็นกลุ่มและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ สามารถนำทรัพยากร ข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งมั่น พยายาม ในการทำงานแม้อยู่ในภาวะวิกฤต และในสภาพที่เป็นปัญหา
.
3. สุขภาพอนามัย ต้องเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ตามวัย มีบุคลิกภาพดี (ตามสภาพความพิการ)
มีสุขภาพจิตดี มีสุขนิสัยดี ห่างไกลและปลอดจากสิ่งเสพติด
.
4. ความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม ต้องมีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีความกตัญญู เสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ประหยัด อดออม
และใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่า มีความเป็นประชาธิปไตย มีภาวะผู้นำ จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
.
5. การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ต้องเป็นผู้ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมตามหลักภาษาไทย
มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภาคภูมิใจในความเป็นไทย และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ให้ยั่งยืน ส่วนทางด้านกิจกรรมและผลงานดีเด่นนั้น

นักศึกษาต้องมีการปฏิบัติกิจกรรมดีเด่น และหรือมีผลงานดีเด่นที่แสดงถึงคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม สังคมของตน ท้องถิ่น หรือชุมชนในวงกว้าง เป็นกิจกรรมหรือผลงานที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับต่อสังคม แสดงออกถึงคุณธรรมความดีงามและสร้างสรรค์ มีความต่อเนื่องในการทำกิจกรรม มีความโดดเด่นของผลงาน และความยากของผลงาน
.
และอีกหนึ่งรางวัลที่ตามมาติดๆ ของปวินทร คือ รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2562
.
คัดเลือกจากเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน จำนวน 11 สาขากิจกรรม โดยจำแนกเป็นประเภท เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ กลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ที่ควรยกย่องเชิดชูเกียรติ และจะเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562
.
ชื่อ นายปวินทร
นามสกุล วงค์สุวรรณ์ เกิดวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2540 ภูมิลำเนาเป็นคนจังหวัดสงขลา เป็นบุตรของ คุณพ่อ สุนทร วงค์สุวรรณ์ และ คุณแม่ จันทนา วงค์สุวรรณ์ ประกอบอาชีพ ธุรกิจส่วนตัว
.
ประวัติการศึกษาของน้องปวินทร วงศ์สุวรรณ์
.
ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับชั้น ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาจิตรกรรมไทย วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย จากโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
.
น้องเล่าให้เราฟังว่าได้รับการอบรม​จากคุณพ่อคุณแม่ คือ ผมโชคดีที่ได้เกิดมาในครอบครัว และมีคนรอบข้างที่ดี คอยดูแลด้วยความรักความเอาใจใส่ คอยสนับสนุน และส่งเสริมในสิ่งที่ถนัด ผมเริ่มเข้าเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่โรงเรียนจุลสมัย จังหวัดสงขลา และในระดับชั้นมัธยมศึกษา ที่โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา เมื่อศึกษาชั้นอนุบาลผมเริ่มเรียนรู้การวาดภาพโดยเริ่มจากวาดธงชาติ พญานาค ตามลำดับ โดยครอบครัวให้การสนับสนุนตลอดมา จากอนุบาลเริ่มเข้าสู่วัยประถม แววแห่งการเรียนรู้ แววแห่งความสามารถ ด้านศิลปะ เริ่มปรากฏเด่นชัด เริ่มฉายแสงให้เห็นมากขึ้น ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ผมเข้าเป็นสมาชิกในชมรมศิลปะ มหาวชิราวุธ ทำให้ได้พัฒนาความสามารถทั้งด้านศิลปะและกิจกรรม รวมถึงด้านการเรียนก็อยู่ในระดับที่ดีเสมอมา จนทำให้สามารถได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในดับปริญญาตรี สาขาจิตรกรรมไทย วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิธีการเรียนของผม คือ ศิลปะนอกจากจะสร้างความเพลิดเพลินให้กับผมแล้วยังสร้างสมาธิ ปัญญา ทำให้มีสมาธิในการฟัง การทำงานที่มีสีสัน งานที่ละเอียดอ่อน ออกแบบลวดลายสร้างสรรค์ บูรณาการความคิด ร่วมกับระยะเวลาในการเรียนในห้องเรียน และนอกห้องเรียน ควบคู่กับการทำกิจกรรม รวมทั้งการหาหาประสบการณ์ต่างๆ ไปพร้อมกัน ข้อคิดและคติประจำใจของผม ผมนำคำสอนของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ที่ว่า “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” เป็นสิ่งที่ผมถูกปลูกฝังมาโดยตลอดระยะเวลาที่เรียน ณ โรงเรียนมหาวชิราวุธ โดยเฉพาะการที่ได้อยู่ชมรมศิลปะมหาวชิราวุธ ซึ่งเป็นชมรมที่นำความสามารถของนักเรียนมาสร้างสรรค์กิจกรรมอันเป็นประโยชน์ ด้วยการ บูรณาการศาสตร์ศิลป์เข้ากับกลุ่มสาระต่างๆ ทั้งเพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนานักเรียนในโรงเรียน ให้เป็นคนดีและคนเก่ง คิดและทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ดังคำขวัญของชมรมที่ว่า “สร้างสรรค์ศาสตร์ศิลป์ เพื่อตอบแทนแผ่นดินเกิด” จึงเป็นแรงบัลดาลใจให้กระผมได้นำความสามารถด้านศิลปะ ซึ่งมีความชอบมาตั้งแต่วัยเด็กมาสร้างสรรค์ และสืบสานงานประเพณีในท้องถิ่นให้คงอยู่
.
ผลงาน​ที่เคยทำหรือเคยได้รางวัลบางส่วนของผมครับ
.
รางวัลเกียรติยศ นักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2561
.
เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาศิลปวัฒนธรรม ประจำปี2562

.
รางวัลราชมงคลสรรเสริญ ผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม  ประจำปี 2561

รางวัลนักศึกษากิจกรรมดีเด่น มทร.รัตนโกสินทร์ ประจำปีการศึกษา 2561
ทุนนักศึกษาผลการเรียนดีเด่น กองทุน “เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์” ปีการศึกษา 2560
.
ผลงานการสร้างสรรค์เรือพระภาคใต้ เช่น เรือพระวัดสุภาษิตาราม
.
– รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
งานประเพณีลากพระ แข่งเรือ อำเภอปากพะยูน ประจำปี 2561
.
เรือพระวัดสระเกษ
.
– รางวัลชนะเลิศ เรือพระอนุรักษ์ท้องถิ่น
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ขบวนแห่เรือพระ งานประเพณีลากพระและตักบาตรเทโว ประจำปี 2561
.
ผลงานจากการเป็นวิทยากร จากทีมคหกรรมโรงเรียนมหาวชิราวุธ
ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันบายศรีสู่ขวัญ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
.
ผลงานจากการร่วมออกแบบและสร้างสรรค์งานประเพณีต่างๆ เช่น จัดทำเทียนพรรษา
.
– รางวัลชนะเลิศ เทียนโบราณ งานประเพณีแห่เทียนพรรษา อ.เดชอุดม ประจำปี 2562
– รางวัลชมเชย เทียนโบราณ ขนาดใหญ่ งานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562
.
ผลงานด้านการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมไทยเพื่อสาธารณะประโยชน์
.
จิตอาสาในการจัดทำศิลปกรรมประกอบพระเมรุมาศ รัชกาลที่ 9
จิตอาสาในการจัดทำช้าง 10 ตระกูล ประกอบพระเมรุมาศ รัชกาลที่ 9
จิตอาสางานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
.
ส่วนหนึ่งของงานศิลปกรรมฉากโขนพระราชทาน ตอน “พิเภก สวามิภักดิ์”
.
เขียนฉากงานงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปี 2560
.
ท้ายสุดน้องบอกกับเราว่า รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมาก รางวัลนี้เปรียบเสมือนกำลังใจและแรงผลักดันที่ทำให้เราพร้อมทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้เยาวชนทุกๆ คนในการพัฒนาความสามารถของตนเองในด้านต่างๆ ที่ถนัดและสนใจ เพื่อนำมาใช้ในการช่วยพัฒนาประเทศชาติต่อไปครับ