มจร ร่วมกับสมาคมสันติภาพโลก (W. P. A.) หลอมรวมชาวพุทธ 3 นิกาย 6,900 รูป/คน

มิถุนายน 15, 2019 | คอมเม้น 0

มจร ร่วมกับสมาคมสันติภาพโลก (W. P. A.) หลอมรวมชาวพุทธ 3 นิกาย 6,900 รูป/คน เจริญพระพุทธมนต์-ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระเจ้าอยู่หัว ร.10 วันที่ 16 มิ.ย.นี้
.
วันนี้ (13 มิ.ย.62) ที่อาคารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร เป็นประธานการแถลงข่าว พิธีเจริญพระพุทธมนต์นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ และพิธีถวายมหาสังฆทานแด่พระสงฆ์ จำนวน 2,600 รูป เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยมี พระครูโสภณพุทธิศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มจร ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ มจร คุณสาตวะ ซาง ผู้แทนสมาคมสันติภาพโลก ร่วมในการแถลงข่าว
.
พระโสภณวชิราภรณ์ กล่าวว่า การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายมหาสังฆทานแด่พระสงฆ์ 2,600 รูป ในครั้งนี้ เป็นการจัดขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมสันติภาพโลก (World Peace Association: W.P.A) ซึ่งได้อาราธนาพระมหาเถระจากนานาชาติมาร่วมในพิธีพร้อมเจริญพระพุทธมนต์นานาชาติในวันดังกล่าว โดยจัดขึ้น ณ อาคารหอประชุม มวก.48 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 16 มิถุนายน 2562
.
พระโสภณวชิราภรณ์ กล่าวต่อไปว่า การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้ เป็นการจัดร่วมกันระหว่าง มจร กับสมาคมสันติภาพโลก โดยมีชื่อภาษาอังกฤษว่า World Peace Association ซึ่งเป็นองค์กรที่จดทะเบียน ณ มหานครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา มีกิจกรรมเกี่ยวกับสันติภาพ มีพันธกิจร่วมกับองค์กรต่างๆ และเนื่องในวาระโอกาสที่สำคัญของสถาบันของประเทศไทย คือ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งได้มีการปรารภหารือกันในที่ประชุมทั้งในโอกาสที่ชาวไทยได้สูญเสียร่มเกล้าของประชาชนชาวไทย คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 นำมาซึ่งได้มีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 มาถึงวาระมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งปวงชนชาวไทยเราถือว่าเป็นช่วงถวายพระพรชัยมงคล อันเป็นสัญลักษณ์สำคัญของสถาบันคู่บ้านคู่เมืองของเรา นอกจากนี้สถาบันชาติของเราก็มีการเลือกตั้งและได้คณะรัฐบาลที่จะมาบริหารประเทศรับสนองพระบรมโพธิสมภารเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาบ้านเมือง และบ้านเมืองเราก็ยังมีสถาบันศาสนาที่มีพระสังฆบิดร คือ สมเด็จพระสังฆราช เมื่อได้ปรารภถึงเหตุการณ์สำคัญเช่นนี้ มจร และสมาคมสันติภาพโลก จึงเห็นพ้องต้องกันที่จะจัดกิจกรรมการกุศลและบำเพ็ญความดี แสดงออกซึ่งความสามัคคี ทำกิจกรรมที่เป็นศูนย์รวมใจแห่งบ้านเมืองของเราและส่งต่อไปยังเวทีโลก ณ หอประชุม มวก. 48 พรรษา มจร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 15-19 มิ.ย. 2562 โดยจะมีพิธีใหญ่ 1 วัน ในวันที่ 16 มิ.ย. 2562 เป็นการเจริญพระพุทธมนต์นานาชาติถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ และจะมีการสัมมนาในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน
.
“ทางสมาคมฯได้นิมนต์พระสงฆ์จาก 15 ประเทศ มาเข้าร่วมเจริญพระพุทธมนต์นานาชาติจาก 3 นิกายที่มีในโลกปัจจุบันของพระพุทธศาสนา ได้แก่ นิกายมหายาน นิกายวัชรยาน และนิกายเถรวาทของไทย ศรีลังกา เมียนมา เป็นต้น จำนวน 2,600 รูป เท่ากับปีพุทธชะยันตี พร้อมกันนี้ยังได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมเจริญพระพุทธมนต์ด้วย โดยปรารภกันที่จำนวน 6,900 รูป/คน ประกอบกับ มจร ได้มีกิจกรรมนานาชาติอยู่แล้ว เช่น กิจกรรมฉลองวันวิสาขบูชาโลก และโดยมี มจร มีนิสิตนานาชาติจำนวนมาก จาก 19 ประเทศ ที่มาเรียนในมหาวิทยาลัยฯ โดยเฉพาะวันที่ 16 มิ.ย. อันเป็นวันจัดกิจกรรมหลักจะเริ่มตั้งแต่เวลา 9 นาฬิกา โดยจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มาเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ทางฝ่ายสงฆ์ได้กราบนิมนต์พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระปัญญาบดี นายกสภามหาวิทยาลัย มาเป็นประธานในพิธี” พระโสภณวชิราภรณ์ กล่าว
.
ด้านคุณ สาตวะ ซาง (Sattva Zhang) ผู้แทนสมาคมสันติภาพโลก กล่าวว่า “จุดมุ่งหมายของสมาคมสันติภาพโลก คือ ลดความขัดแย้งที่มีอยู่ทั่วโลก และสร้างสันติภาพความร่มเย็นให้เกิดขึ้นแก่มวลมนุษยชาติ จุดมุ่งหมายที่สำคัญ คือ การสร้างความรู้สึกรับผิดชอบชั่วดีในสังคมโลก มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ รักษาสภาพแวดล้อม และสร้างสรรค์สืบทอดความเจริญรุ่งเรืองให้คงอยู่ต่อไป นับตั้งแต่ก่อตั้งสมาคมสันติภาพโลกมา ทางสมาคมได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายมหาสังฆทาน รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ ไปในหลายๆ ประเทศ เพื่อสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลก การจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ซึ่งทางสมาคมได้เชิญผู้แทนขององค์การสหประชาชาติ (นายบัน คี มูน) และผู้นำชาวพุทธจาก 15 ประเทศ รวมทั้งภายในประเทศ จำนวน 6,900 รูป/คน มาร่วมงานพิธีดังกล่าว”
.
ด้าน พระครูโสภณพุทธิศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มจร กล่าวว่า ในพิธีดังกล่าว มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นพิธีที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ โดยดำเนินการถ่ายทอดสดเผยแพร่พิธีดังกล่าวผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (MCU TV) และสื่อสังคมออนไลน์ทุกช่องทาง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้ประชาชนและผู้รับชมทั่วโลกได้รับทราบและร่วมอนุโมทนา อีกทั้งเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีในฐานะพสกนิกรอีกทางหนึ่งด้วย
.