• ภูมิภาค

ผลิตภัณฑ์ งานฝีมือจากเศษผ้า จังหวัดแพร่ พรมเช็ดเท้า สร้างรายได้เสริมสู่ชุมชน ยึดเป็นอาชีพหลัก

มิถุนายน 13, 2019 | คอมเม้น 0

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 นางสาววติยา ฤาชา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองแพร่ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการสัมมาชีพชุมชน โดยนายนรินทร์ มะยาระ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 และสมาชิกให้การต้อนรับ ณ ศูนย์การเรียนรู้พัฒนาชุมชนตำบลแม่หล่าย หมู่ที่ 5 ให้กับสมาชิกงานฝีมือจากเศษผ้า สอนให้เย็บพรมเช็ดเท้า พัฒนาหลากหลายรูปแบบ เป็นสินค้า OTOP หนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล
.
ทั้งนี้ นางสาววติยา ฤาชา สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองแพร่ เล่าถึงความเป็นมา “งานฝีมือจากเศษผ้า” จุดเริ่มต้นโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนบ้านเด่นเจริญ เกิดขึ้นจากปราชญ์ชุมชนในพื้นที่มีความรู้ ความชำนาญในการทำ “พรมเช็ดเท้า” ได้รับคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทักษะการถ่ายทอดหลักสูตร “วิทยากรผู้นำสัมมาชีพ” ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง เมื่อปราชญ์ชุมชน มีความเข้าใจในแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน ก็นำมาปรึกษากับผู้ใหญ่บ้าน เพื่อนำเข้าสู่เวทีประชาคมของหมู่บ้าน เพื่อคัดเลือกและค้นหาทีมปราชญ์ มาร่วมเป็นทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน พร้อมวิเคราะห์อาชีพครัวเรือนที่ต้องการฝึกอาชีพ นั่นคือจุดเริ่มต้นของการขยายผลอาชีพทำ “พรมเช็ดเท้า”
.
โดยมีพัฒนากรตำบลแม่หล่าย เข้ามาให้การสนับสนุน ด้วยการดำเนินการจัดตั้งพัฒนากลุ่มอาชีพ ตามแนวทางการจัดตั้งกลุ่ม 5 ก. เพื่อให้การบริหารการจัดการกลุ่มอาชีพ มีประสิทธิภาพ จากนั้นพัฒนา นำกลุ่มอาชีพเข้าสู่ สินค้า OTOP จากความพร้อมของกลุ่มอาชีพ ที่มีการบริหารจัดการที่ดี และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลผลิตผลิตภัณฑ์ที่พร้อมนำเสนอเพื่อลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่อคัดสรรให้เป็นสินค้า”หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” เป็นช่องโอกาสในการพัฒนา ของกลุ่มอาชีพอีกทางหนึ่ง สิ่งที่ช่วยทำให้การสร้างสัมมาชีพในชุมชนสำเร็จ เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วม ของคนในชุมชนมีความรักสามัคคีต่างพึ่งพาช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เริ่มต้นตั้งแต่การรับรู้ร่วมกัน ถึงแนวทางสัมมาชีพชุมชน และดำเนินการตามที่กรมการพัฒนาชุมชนวางแนวทางกำหนดให้
.
โดยมีทีมงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองแพร่ ทำหน้าที่เป็นเพื่อนคู่คิดให้คำแนะนำ และสนับสนุนทำให้กลุ่มสมาชิกสามารถพึ่งตนเองได้สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอย่างชัดเจน ภายใต้หลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” อย่างยั่งยืน
.