“คณะกรรมการลุ่มน้ำน่าน ประชุม ครั้งที่ 2/2562 ที่จังหวัดพิษณุโลก”

มิถุนายน 12, 2019 | คอมเม้น 0

นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รอง ผวจ.พิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำน่านครั้งที่ 2/2562 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 โดยมีคณะกรรมการลุ่มน้ำน่านจากจังหวัดน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดพิจิตร เข้าประชุมพร้อมด้วยตัวแทนเครือข่ายองค์กรผู้ใช้น้ำและผู้แทนภาคประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุมเพื่อรับทราบการดำเนินงานของสทนช.ในโครงการพัฒนาบึงราชนก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

วาระการประชุมที่ได้รับความสนใจอย่างมากจากที่ประชุม ได้แก่ ผลการติดตามการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ และ รายงานผลการติดตามการดำเนินการโครงการห้วยส้มป่อย พื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยเป็นการรับทราบการประสานงานและติดตามความคืบหน้าการดำเนินการในปัจจุบันที่อดีตผู้แทนสนง.ทรัพยากรน้ำ ภาค 9 พิษณุโลก รายงานให้ที่ประชุมทราบ
.
ในส่วนของการคัดเลือกคณะกรรมการลุ่มน้ำชุดใหม่ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ำน่าน ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบ และคาดว่าอาจจะมีขึ้นในราวปลายปีนี้ ส่วนในวาระอื่นๆ ผู้แทนจากกรมในส่วนกลางได้นำเรื่องการบริหารจัดการควบคุมมลพิษในน้ำนำเสนอที่ประชุมเพื่อขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็น ซึ่งที่ประชุมได้อภิปรายอย่างกว้างขวางในประเด็นที่จะมีการเก็บค่าน้ำเพิ่มและข้อมูลต่างๆที่นำเสนอ โดยเห็นว่าข้อมูลที่นำเสนอยังขาดรายละเอียดอยู่มาก ในที่สุดประธานที่ประชุมขอมติ และ ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ไม่ให้ความเห็นชอบ ในส่วนของการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาคลองห้วยปลาไหลและคลองบุษบงค์ ที่นายมานะ วุฑฒยากร คณะกรรมการลุ่มน้ำน่านจากจังหวัดพิจิตรนำเสนอที่ประชุมให้ความเห็นชอบ
.
จุฑาวิศ อารียะ รายงาน