“อบรมหลักสูตร” ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม นักบริหารระดับสูง ปธส.รุ่น 7

พฤษภาคม 17, 2019 | คอมเม้น 0

รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล หัวหน้าโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร”ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง” รุ่น 7 (ปธส.7) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณืมหาวิทยาลัย และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดอบรมเชิงปฏิบัตืการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมนักบริหารระดับสูง รุ่น 7 ที่ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการเครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อำเภอเมืองจังหวัดน่าน เมื่อ 15 พฤษภาคม 2562 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมประมาณ 80 คน

นายสุพจน์ ขวัญเมือง ชลประทานจังหวัด น่าน นายมรกต อารียะ คณะกรรมการลุ่มน้ำน่าน(ผู้ทรงคุณวุฒิ) และหน.ศูนย์ข่าวเดลิมิเร่อร์นิวอุตรดิตถ์ นายประทุม จิณเสน กรรมการผู้จัดการบริษัทประชารัฐฯ น่าน นายชาติชาย สมวงษ์อินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้น่าน นายบัณฑิต ฉิมชาติ หัวหน้าอุทยานศรีน่าน นายสันติภาพ อินทรพัฒน์  อดีต สว.น่าน นายสุรพล เธียรสูทร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ร่วมประชุมและเสวนาประเด็นการจัดการลุ่มน้ำและธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมน่านด้วย