ร.10 โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ คุณพลอย-คุณใหม่ และราชสกุลสวัสดิวัตน์-ยุคล

พฤษภาคม 8, 2019 | คอมเม้น 0

ในหลวงทรงพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ จุลจอมเกล้าฝ่ายใน ชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ท.จ.ว.) เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่2คุณพลอยไพลินและคุณสิริกิติยา
.
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ท.จ.ว.) สำหรับพระราชทานฝ่ายใน ประกอบด้วย
.
ดวงตรา มีลักษณะเหมือนเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นปฐมจุลจอมเกล้า สำหรับพระราชทานฝ่ายใน แต่ไม่ประดับเพชร ใช้สำหรับห้อยกับสายสะพายสีชมพู ขนาดกว้าง 7.5 เซนติเมตร ใช้สะพายบ่าซ้ายเฉียงลงทางขวา หรือจะใช้ห้อยกับแพรแถบสีชมพูขนาดกว้าง 5 เซนติเมตร ผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับเสื้อที่หน้าบ่าซ้าย

เครื่องยศ
.
ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษนั้น ถือว่ามีบรรดาศักดิ์เสมอขุนนางชั้น พระยาพานทอง จะได้รับพระราชทานเครื่องยศประกอบด้วย
.
1. เสื้อครุยปัก จ.จ.จ. (ฝ่ายในพระราชทานผ้าปักทองแล่ง)
2. พานหมากทองคำเครื่องพร้อม (ฝ่ายในพระราชทาน หีบหมากทองคำ)
3. คณโฑทองคำพร้อมพานรอง
4. กาน้ำทองคำพร้อมโต๊ะทองคำ
5. กระโถนทองคำ
.
ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ท.จ. และ ท.จ.ว จะมีบรรดาศักดิ์เทียบเท่า พระยาพานทอง
.
คำนำหน้านาม (ฝ่ายใน)
.
สตรีที่ได้รับพระราชานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ สามารถใช้คำนำหน้านามได้ คือ “คุณ” สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้สมรส หรือ ใช้คำนำหน้านามว่า “ท่านผู้หญิง” สำหรับผู้ที่สมรสแล้วกับ หม่อมราชวงศ์ ลงมา ส่วนสตรี ผู้ที่สมรสกับเจ้านายฝ่ายหน้าในราชวงศ์จักรี คือ ตั้งแต่หม่อมเจ้าขึ้นไป ใช้คำว่า หม่อม หรือ สกุลยศเดิม เช่น หม่อมราชวงศ์ และหม่อมหลวง ไม่ต้องเปลี่ยนเป็นท่านผู้หญิง
.
สำหรับสตรีในราชสกุล ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปให้ใช้คำนำพระนามตามเดิม ไม่ว่าจะได้รับพระราชทานชั้นใด ส่วนสตรีในราชสกุล ชั้นหม่อมราชวงศ์ และหม่อมหลวง เมื่อได้รับพระราชทานทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ใช้คำนำนามว่า “ท่านผู้หญิง”
.
ดวงตราจุลจอมเกล้าทองคำ เป็นหนึ่งใน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีมาแต่กาลเก่า นานกว่า 141 ปี
.
สถาปณาโดย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า รัชกาลที่ ๕ ด้วยทรงเห็นว่าพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีทรงอยู่ในราชสมบัติยั่งยืนนานมาเป็นเวลา 90 ปี ก็ด้วยความจงรักภักดีและการปฏิบัติราชการของพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการทั้งปวง
.
ทั้งมีพระราชประสงค์จะทรงชุบเลี้ยงบรรดาทายาทของบุคคลเหล่านี้ ให้มีความเจริญรุ่งเรืองในราชการสืบเนื่องต่อไป
.
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ทายาทของผู้ได้รับพระราชทานสามารถรับพระราชทานตราสืบตระกูล ของบิดาได้ โดยพระราชทานนามพระองค์ “จุลจอมเกล้า” เป็นนามของเครื่องราชอิสรยาภรณ์ตระกูลนี้ พร้อมทรงคิดคำขวัญจารึกบนดวงตราว่า “เราจะบำรุงตระกูลวงศ์ให้เจริญ”
.
“เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า” เพื่อเป็นเครื่องหมายแสดงอิสริยยศและเพื่อระลึกถึงความดี ความชอบของท่านผู้ใหญ่ที่ได้รักษาแผ่นดินมาแต่ก่อนและผู้ที่ได้ทำนุบำรุงแผ่นดินในปัจจุบัน