ผลิตภัณฑ์OTOP ยุค 4.0 จัดอบรมพัฒนา….ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP สำหรับกลุ่มภาคกลาง และกลุ่มภาคใต้ มุ่งสู่ตลาดต่างประเทศ และตลาด Online

เมษายน 9, 2019 | คอมเม้น 0

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มทร.รัตนโกสินทร์ เปิดตัวโครงการ “กิจกรรมการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการ (ภาคกลางและภาคใต้)” รับสมัครผู้ประกอบการกลุ่ม OTOP ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ ผ้าและเครื่องแต่งกาย ของใช้ / ของตกแต่ง / ของที่ระลึก สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร อาหาร และเครื่องดื่ม ในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ที่กำลังมองหาโซลูชั่นใหม่ ๆ เพื่อการพัฒนาธุรกิจ อบรมเข้มหลักสูตรต่าง ๆ อาทิ การบริหาร/พัฒนาการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย/ การตลาด Online ฯลฯ อบรมฟรี! รับจำนวนจำกัด

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มทร.รัตนโกสินทร์ ดำเนินโครงการ “กิจกรรมการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการ (ภาคกลางและภาคใต้) ภายใต้ โครงการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2562” ในรูปแบบของการจัดอบรม การให้คำปรึกษา ณ สถานประกอบการ เพื่อส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ ด้านการบริหารจัดการผลิต การบริหารจัดการองค์กร การบริหารจัดการเงินและบัญชี การบริหารจัดการด้านการตลาด การพัฒนา ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์  โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ผู้ประกอบการ OTOP ที่มีศักยภาพและดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ ผ้าและเครื่องแต่งกาย ของใช้ / ของตกแต่ง / ของที่ระลึก สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร อาหาร และเครื่องดื่ม เป็นต้น ในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้

โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มทร.รัตนโกสินทร์ จัดให้มีแถลงข่าวและเปิดตัวโครงการ “กิจกรรมการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการ (ภาคกลางและภาคใต้) ภายใต้ โครงการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2562” ในวันพฤหัสบดี ที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเอมเมอรัล ชั้น 1 โรงแรม เดอะ รอยัลเจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

สำหรับกิจกรรมการอบรมดังกล่าว เป็นการบูรณาการเนื้อหาในด้านการบริหาร/พัฒนาการผลิต เพื่อให้ผู้ประกอบการผลิตสินค้าได้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ประกอบการเกิดผลิตภาพในการผลิต (Productivity) ลดอัตราการสูญเสียในการผลิต มีต้นทุนการผลิตที่เหมาะสม การบริหารจัดการ เพื่อความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่หลัก และสามารถกำหนดกลยุทธ์หลักของแต่ละฝ่ายธุรกิจ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดสรรทรัพยากรทางธุรกิจให้เกิดผลลัพธ์ทางธุรกิจได้สูงสุด บริหารผลประกอบการของแต่ละฝ่ายธุรกิจได้ตรงตามเป้าหมาย การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจขั้นตอนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ สามารถสร้างนวัตกรรม หรือนำเทคโนโลยีมาสร้างนวัตกรรมและสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ รวมถึงเข้าใจวิธีการสร้างตรายี่ห้อ (Brand Building) การเข้าใจลูกค้าและการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย/ การตลาด Online เพื่อเข้าใจหลักการการแบ่งส่วนตลาด การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย เข้าใจผู้บริโภค และพฤติกรรมของผู้บริโภค และเข้าใจช่องทางการจัดจำหน่าย และสามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของตนในช่องทางที่เหมาะสม บัญชี และต้นทุนสินค้า เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจงบการเงินต่าง ๆ และสามารถอ่านงบการเงินได้นำข้อมูลทางการเงินของตนมาใช้บริหารผลการดำเนินงานในธุรกิจของตน นำข้อมูลต้นทุนเพื่อกำหนดราคาขายสินค้าได้ สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการด้านต่าง ๆ ได้ และบริหารกำไรของกิจการได้

โดยแบ่งการอบรมเป็น 4 รุ่น รุ่นละ 35 คน ในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ในจังหวัดนครปฐม,  สุพรรณบุรี, ประจวบคีรีขันธ์ และนครศรีธรรมราช ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นระบบ ทั้งทางด้านการผลิต การบริหารจัดการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ การบริหารเงินและบัญชีและการบริหารจัดการตลาด โดยการประเมินศักยภาพธุรกิจและจัดทำแผนการการพัฒนาการดำเนินธุรกิจที่เหมาะสมตามระดับของวิสาหกิจชุมชนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังได้รับการวิเคราะห์และจัดทำแผนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเฉพาะราย การให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกตามศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนแต่ละราย ตลอดจนศึกษาดูงานต้นแบบกระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการอาจได้รับเลือกให้ดูงานการพัฒนา OTOP ภายในประเทศหรือต่างประเทศ (ตามเงื่อนไขของโครงการ)

พื้นที่การดำเนินงานฝึกอบรม

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จะดำเนินการจัดฝึกอบรมให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ  3-4 กลุ่ม ๆ ละไม่เกิน 35 คน ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการสามารถเลือกสถานที่ จังหวัดที่ต้องการฝึกอบรม ดังนี้

1. อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2562
2. อำเภอหัวหิน จังหวัดปะจวบคีรีขันธ์ วันที่  11-13 พฤษภาคม 2562
3. จังหวัดนครปฐม วันที่ 24-26  พฤษภาคม 2562
4. จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2562
สถานที่จัดอบรมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสอบถามรายละเอียด website https://rcim.rmutr.ac.th/

หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดการสมัคร 090-962-5431, 082-625-0706, 081-889-3774 โดยอบรมฟรี (รับจำนวนจำกัด)