งานเปิดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปกรรม ครบรอบ 70 ปี

เมษายน 11, 2019 | คอมเม้น 0

พระปัญญากรโมลี (นิพนธ์ ปญฺญาสาโร). เจ้าอาวาสวัดท่าไม้เหนือ เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ เจริญพรแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท ผู้ก่อตั้งหอศิลป์เฉลิมพระเกียรติฯมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ และคณะผู้มาร่วมงานเปิดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปกรรม ครบรอบ 70 ปี และเฉลิมฉลองการสร้างศาลาพระพุทธอุตรมงคล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท ระหว่างวันที่ 10 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2562

ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดี ประธานเปิดงานนิทรรศการแสดงผลงานศิลปกรรม โดยมี ดร.พระครูพุทธมัญจารักษ์ ผอ.พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นหอศิลป์เมืองลับแล และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง นำผลงานศิลปกรรมร่วมจัดแสดงร่วมกับศิลปินแห่งชาติ ครูศิลป์และผลงานของศิลปินจำนวนมากมาร่วมจัดแสดง ณ หอศิลป์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
.
ผศ.ดร.สมบัติ เวชกามา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ศิลปิน นักศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมในพิธีเปิดงานและเข้าชมนิทรรศการผลงานศิลปกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งนายมรกต อารียะ ประธานโครงการสถาบันอุตรดิตถ์ศึกษาและหน.ศูนย์ข่าวเดลิมิเร่อร์นิว ร่วมงานในครั้งนี้ด้วย