เปิดชื่อ 53 นายพลสีกากีผู้ทรงคุณวุฒิ หลัง ‘ก.ตร.’ ไฟเขียวแต่งตั้ง

เมษายน 20, 2019 | คอมเม้น 0

19 เม.ย.62- มีรายงานว่า ในการประชุม ก.ตร. ที่พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน ก.ตร. ได้แต่งตั้งข้าราชการตำรวจในตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษ ตร. ยศ พล.ต.อ. ผู้ทรงคุณวุฒิ ตร. ยศ พล.ต.ท. และผู้ทรงคุณวุฒิ ตร. ยศ พล.ต.ต.

โดยตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษ ยศพล.ต.อ. 3 ตำแหน่ง
1.พล.ต.ท.นเรศ นันทโชติ รองจเรตำรวจแห่งชาติ รองจตช.1
2.พล.ต.ท.ทวิชาติ พละศักดิ์ รองจตช.2
3.พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผู้ช่วย ผบ.ตร.

ส่วนตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ยศ พล.ต.ท. 20 ตำแหน่ง
1.พล.ต.ต.ชาญ วิมลศรี รอง ผบช.ก. ขึ้นเป็นตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
2.พล.ต.ต.วันชาติ คำเครือคง รอง ผบช.ตชด. ขึ้นเป็นตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
3.พล.ต.ต.จักรกฤษณ์ สิงศิลารักษ์ รอง ผบช.ศ ขึ้นเป็นตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
4.พล.ต.ต.ศรกฤษณ์ แก้วผลึก รอง ผบช.ศ ขึ้นเป็นตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
5.พล.ต.ต.ธเนศ สุนทรสุข รองจตร. ขึ้นเป็นตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
6.พล.ต.ต.กฤษณะ ศิริปิยะวัฒน์ รองผบช.ภ.7 ขึ้นเป็นตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
7.พล.ต.ต.ปรีดี พงศ์เศรษฐสันต์ รองผบช.สพฐ.ตร. ขึ้นเป็นตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
8.พล.ต.ต.หญิง ณัฏฐนั เจริญสม รองผบช.สตส. ขึ้นเป็นตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
9.พล.ต.ต.พลศักดิ์ บรรจงศิริ รองจตร. ขึ้นเป็นตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
10.พล.ต.ต.บุญลือ กอบางยาง รองผบช.ตชด. ขึ้นเป็นตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ

11.พล.ต.ต.ฉลอง ภาคย์ภิญโญ รองผบช.ภ.4 ขึ้นเป็นตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
12.พล.ต.ต.ไชยยา รุจจนเวท รองจตร. ขึ้นเป็นตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
13.พล.ต.ต.หญิง ขนิษฐา เที่ยงทัศน์ รองผบช.สงป. ขึ้นเป็นตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
14.พล.ต.ต.เกียรติพงศ์ ขาวสำอางค์ รองจตร. ขึ้นเป็นตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
15.พล.ต.ต.อำนวย พวกสนิท รองผบช.ตชด. ขึ้นเป็นตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
16.พล.ต.ต.อนุศักดิ์ โกมลศาสตร์ รองผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร.(ด้านป้องกันปราบปราม)
17.พล.ต.ต.จิรวัฒน์ ทิพยจันทร์ รองผบช.ภ.6 ขึ้นเป็นตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
18.พล.ต.ต.ดาวลอย เหมือนเดช รองผบช.น. ขึ้นเป็นตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
19.พล.ต.ต.ชาตรี ไพศาลศิลป์ รองผบช.ปส. ขึ้นเป็นตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
20.พล.ต.ต.ทนัย อภิชาติเสนีย์ รองผบช.ส. ขึ้นเป็นตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ

สำหรับตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ ยศ พล.ต.ต. 30 ตำแหน่ง
1.พ.ต.อ.รุ่งศักดิ์ สิริขจร รองผบก.ฝรก.บช.ศ. ขึ้นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
2.พ.ต.อ.ชลาวุฒิ ไพรวรรณ รองผบก.ตชด.ภ.1 ขึ้นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
3.พ.ต.อ.ไพฑูรย์ มณีอินทร์ รองผบก.ฝรก. ขึ้นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
4.พ.ต.อ.บุญธรรม วรรณรัตน์ รองผบก.สฝจ. ขึ้นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
5.พ.ต.อ.อรุณ แกล้ววาที รองผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ขึ้นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
6.พ.ต.อ.วิรัช สุมนาพันธุ์ รองผบก.ภ.จว.เชียงราย ขึ้นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
7.พ.ต.อ.นพดล กันตะกนิษฐ์ รองผบก.พฐ.8 ขึ้นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
8.พ.ต.อ.สหัส โหรวิชิต รองผบก.ภ.จว.จันทบุรี ขึ้นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
9.พ.ต.อ.หญิง นิศา บุนนาค อาจารย์ (สบ5) กลุ่มงานคณาจารย์ คณะสังคมศาสตร์ ขึ้นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
10.พ.ต.อ.สุวิทย์ แก้วกัลยา นว.(สบ5) ตร. ขึ้นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

11.พ.ต.อ.ธนวรรธน์ อยู่คง รองผบก.ภ.จว.สุโขทัย ขึ้นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
12.พ.ต.อ.ชูเกียรติ วงศ์สิทธิการ รองผบก.ภ.จว.พิจิตร ขึ้นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
13.พ.ต.อ.หญิง ปสาธนีย์ สิทธสรเดช รองผบก.อก.จต. ขึ้นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
14.พ.ต.อ.สิงห์ทอง พลลา รองผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด ขึ้นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
15.พ.ต.อ.วิบูลย์ กิตติแสงสุวรรณ รองผบก.ภ.จว.เลย ขึ้นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
16.พ.ต.อ.ทวีพร มั่นชวนนท์ รองผบก.ตป. ขึ้นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
17.พ.ต.อ.เฉลิม ชัยประสิทธิ์ รองผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์ ขึ้นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
18.พ.ต.อ.หญิง รุ่งอรุณ ดีอินทร์ นักเทคนิคการแพทย์ (สบ5) กลุ่มงานชีวเคมี รพ.ตร.
19.พ.ต.อ.อานันทพงศ์ เชิดเกียรติกุล รองผบก.ปส.4 บช.ปส. ขึ้นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
20.พ.ต.อ.หญิง วรรณีย์ ตระการวนิช นายแพทย์ (สบ5) กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.ตร. ขึ้นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

21.พ.ต.อ.สุพล ภู่พูลทรัพย์ รองผบก.ตชด.ภ.4 ขึ้นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
22.พ.ต.อ.พิสิษฐ์ ทรัพย์สิน รองผบก.อก.ภ.6 ขึ้นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
23.พ.ต.อ.โสภณ วารี รองผบก.ภ.จว.บึงกาฬ ขึ้นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
24.พ.ต.อ.ไพโรจน์ ริมประโคน รองผบก.ตชด.ภ.3 ขึ้นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
25.พ.ต.อ.ฐณธรณ์ คงชีพ รองผบก.ภ.จว.สระบุรี ขึ้นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
26.พ.ต.อ.ชิดชนก พรหมสวัสดิ์ รองผบก.วจ. ขึ้นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
27.พ.ต.อ.สมเกียรติ วัฒนพันธุ์ รองผบก.กต.2 ขึ้นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
28.พ.ต.อ.มานัส ศรประพันธ์ รองผบก.ภ.จว.ตาก ขึ้นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
29.พ.ต.อ.ศักดิ์สิทธ์ นราพิสุทธิ์ รองผบก.ภ.จว.พิจิตร ขึ้นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
30.พ.ต.อ.นิมิตร แสงอรุณ รองผบก.สบส. ขึ้นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ