โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำน่าน ประจำปี 2562

กุมภาพันธ์ 22, 2019 | คอมเม้น 0

เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำน่าน ประจำปี 2562
.
ท่านสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธาน เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนบูรณาการโครงการพัฒนาพื้นที่สูง แบบโครงการหลวงในพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน ตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อช่วยชาวเขาเพื่อมนุษยธรรมในการช่วยชาวไทยโดยลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ คือป่าไม้และต้นน้ำลำธาร กำจัดการปลูกฝิ่น และสิ่งเสพติดทุกชนิด   รักษาดินและใช้พื้นที่ให้ถูกต้องคือ ให้ป่าอยู่ในส่วนที่เป็นป่า และทำไร่ทำสวนในส่วนที่ควรเพาะปลูก ที่โรงแรมเทวราช อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
.
ทั้งนี้ มูลนิธิโครงการหลวงได้ก่อตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2512  ปัจจุบันมีศูนย์พัฒนาโครงการหลวง  จำนวน 39 แห่ง ในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดน่าน  เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน พะเยา แม่ฮ่องสอน และตาก ซึ่งได้ดำเนินการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขารวมทั้งการสนับสนุนการพึ่งพาตัวเอง การฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำลำธาร และพัฒนาอาชีพการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

โดยความร่วมมือของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องส่วนพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง เพื่อให้ขยายผลการดำเนินงานไปพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรในพื้นที่มีชีวิตและความเป็นอยู่ดีขึ้น
.
โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงาน  สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2562 นี้ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงกลุ่ม 3 ลุ่มน้ำน่าน ได้ดำเนินงาน ในพื้นที่จังหวัดน่าน 11 แห่ง

นอกจากนี้ยังมีโครงการ “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” จำนวน 3 แห่ง และโครงการที่ปฏิบัติงานเป็นครั้งคราวจำนวน 7 กลุ่มบ้าน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำน่าน เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาของลุ่มน้ำเป็นหลักคือ
.
พัฒนาการปลูกพืชเศรษฐกิจ เพื่อลดการเผา  ส่งเสริมปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ที่ให้ผลตอบแทนต่อพื้นที่สูง ภายใต้การวางแผนการผลิต  และการตลาด และระบบอนุรักษ์ดิน และน้ำ ใช้พืชทดแทนการปลูกข้าวโพด ได้แก่ ไม้ผล (มะม่วงและองุ่น) การปลูกพืชผักในแปลงและในระบบโรงเรือน การปลูกไผ่ และไม้โตเร็ว พืชสมุนไพร
.
รวมทั้งการส่งเสริมงานหัตถกรรมในครัวเรือน  มีการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน และการจัดตั้งและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบัน ควบคู่กับ การพัฒนาอาชีพ ให้ชาวไทยภูเขา ได้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ใช้เวลาจำนวน 1 วัน
.
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะทำงานโครงการ พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงดำด้าน เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนและผู้ที่เข้าเกี่ยวข้องจำนวน 150 คน