• นางงาม

การประกวดธิดาดอยงานของดีเมืองน่าน ประจำปี 2562 ณ เวทีริมน้ำน่านเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา

กุมภาพันธ์ 16, 2019 | คอมเม้น 0

การจัดงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2562 ถือเป็นงานสำคัญของจังหวัดน่านที่ตัดเป็นประจำปี ซึ่งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ในพื้นที่จังหวัดน่าน เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นและชนเผ่าต่างๆ ให้สืบทอดไปยังลูกหลายของคนเมืองน่าน เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้จังหวัดน่านเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขว้างมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ การหารายได้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และสาธารณกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน
.
สำหรับผลการประกวดธิดาดอยงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2562 ณ เวทีริมน้ำน่านเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมามีการประกวดธิดาดอยและการแสดงทางวัฒนธรรมชนเผ่ามีนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นางเบญจวรรณ ศรีทิพากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่านเป็นประธานการประกวด ผลการประกวดธิดาดอย ได้แก่  นส.พรชิตา พานธราธิป (ผู้ส่งเข้าประกวด: บ.เครื่องเงินชมพูภูคา)  รองธิดาดอย อันดับที่ 1 : นส.อัญศิริ คำยันต์ (ผู้ส่งเข้าประกวด: อ.ภูเพียง)  รองธิดาดอย อันดับที่ 2 : นส.จิราพัชร ศิริคุณนาสกุล (ผู้ส่งเข้าประกวด: ร้านครัวต้นตาลเลิศรส) รางวัลชมเชย : นส.อณัฐญา เปรมสวัสดิ์ (ผู้ส่งเข้าประกวด: อ.แม่จริม)  รางวัล ชมเชย : นส.กัญญาพัชร แสนโซ้ง (ผู้ส่งเข้าประกวด: อ.นาน้อย) โดยได้รับรางวัลสายสะพาย+ใบประกาศเกียรติคุณ+เงินรางวัล
.
ประกาศผลรางวัลธิดาชนเผ่า ได้แก่  – ธิดาชนเผ่าม้ง ได้แก่ นางสาวกัญญาพัชร แสนโซ้ง (ผู้ส่งเข้าประกวด: อำเภอนาน้อย)   – ธิดาชนเผ่าขมุ ได้แก่ นางสาวอณัฐญา เปรมสวัสดิ์ (ผู้ส่งเข้าประกวด: อำเภอแม่จริม)  – ธิดาชนเผ่าเมี่ยน ได้แก่ นางสาวพรชิตา พานธราธิป (ผู้ส่งเข้าประกวด: ศูนย์เครื่องเงินชมพูภูคา)  – ธิดาชนเผ่าถิ่น ได้แก่ นางสาวอัญศิริ คำยันต์ (ผู้ส่งเข้าประกวด: อำเภอภูเพียง)รางวัลขวัญใจสื่อมวลชน ได้แก่  นางสาวจิราพัชร ศิริคุณนาสกุล (ผู้ส่งเข้าประกวด : ร้านครัวต้นตาลเลิศรส)